Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

SCHVALOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ (LHP) A POVOLOVÁNÍ JEJICH ZMĚN (§ 27 LESNÍHO ZÁKONA)

 • Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti schvaluje podle § 27 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, lesní hospodářské plány a povoluje jejich změny.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce). 

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zpracování LHP osobou, jež má k této činnosti licenci.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Předložením návrhu LHP ke schválení.

 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřadZlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 769 01 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Bc. Jan Adámek tel 577 043 376, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz 

 • Jaké doklady je nutné mít sebou:

Návrh LHP ve dvojím vyhotovení.

 • Jaké jsou potřebné formuláře:

Pro schválení LHP se formuláře nepoužívají.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání. Zákonem stanoveny nejsou. 

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Právnické a fyzické osoby a orgány státní správy, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Doložení souhlasů s návrhem LHP dotčených osob a orgánů.

 • Elektronická služba, kterou lze použít:

podatelna@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 298/2018 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Vyhláška č 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů. 

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce stanoveny nejsou.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 • Popis byl naposledy aktualizován:

11. 12. 2019

 • Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru