Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

SOUHLAS K NÁVRHŮM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ, JIMIŽ MAJÍ BÝT DOTČENY LESNÍ POZEMKY

 • Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti dává podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné ministerstvo.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která zpracovává nebo pořizuje územně plánovací dokumentaci.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější a přitom provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky. 

 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Zadání územního plánu obce.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se nepoužívají.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění (zpravidla do 30 - ti dnů, ve složitých případech do 60 - ti dnů).

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 • Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@kr-zlinsky.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V poslední fázi, tj. proti návrhu územního plánu, je možné odvolání dle poučení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává. 

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce stanoveny nejsou.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

 • Popis byl naposledy aktualizován:
 • 12. 2019
 • Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru