Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

SOUHLAS K NÁVRHŮM ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VŠECH STUPŇŮ S VÝJIMKOU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU, POKUD UMÍSŤUJE REKREAČNÍ A SPORTOVNÍ STAVBY NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

 • Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti dává podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější a přitom provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení těžby.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.

 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@kr-zlinsky.cz

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost, výpis z katastru nemovitostí k dotčeným lesním pozemkům, smlouva o nájmu lesních pozemků (pokud je žadatelem nájemce).

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se nepoužívají.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro jednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 – ti dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 – ti dnů.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 • Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce stanoveny nejsou.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

 • Popis byl naposledy aktualizován:

11. 12. 2019

 • Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru