Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

SPŠ Otrokovice – rekonstrukce sportovní haly 

Program: 

13353 - Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024

Období realizace:

1. 4. 2020 – 14. 12. 2020

Celkový rozpočet:

67 490 187,78 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:

63 762 788,06 Kč vč. DPH

Financování:

Státní rozpočet: 31 697 206 Kč (50 % z celkových způsobilých nákladů)

Vlastní zdroje žadatele:  35 792 981,78 Kč (50 % z celkových způsobilých nákladů a 100 % nezpůsobilých nákladů)

Stručný obsah:

Sportovní hala byla postavena na začátku 70. let minulého století a v současné době je její stavebně technický stav dožilý. Po povodních v roce 1997 byla provedena sportovní podlaha, která nyní již vykazuje značné opotřebení, je za hranicí životnosti a z hlediska bezpečnosti sportovců je nutné provést její výměnu. Rovněž stávající výplně otvorů jsou v havarijním stavu, vzduchotechnické zařízení je již několik let nefunkční a stav sociálních zařízení, i přes dobrou údržbu, odpovídá době používání, tj. je rovněž ve špatném stavu. Objekt rovněž nesplňuje požadavky platné legislativy z hlediska tepelně technických vlastností (ČSN 73 0540-2:2011). Součástí rekonstrukce je plánováno vybudování nových parkovacích míst, která jsou pro potřeby haly nedostačující.

Aktivity projektu:

Jednotlivé stavební práce budou probíhat v 5 etapách:

V 1. etapě modernizace objektu se předpokládá výměna střešní krytiny, zateplení části fasády a statické zajištění střechy haly. V interiéru pak bude provedena rekonstrukce podhledu s osvětlením a instalace vzduchotechnických rozvodů.

Ve 2. etapě bude realizována výměna sportovní podlahy, instalace vzduchotechnického zařízení haly, bude rekonstruováno vytápění objektu a vyměněna prosklená stěna haly.

Ve 3. a 4. etapě bude provedena rekonstrukce zbývajících vnitřních prostor haly a šaten se zázemím, vyměněny okna a dokončeno zateplení objektu.

V závěrečné 5. etapě bude modernizováno a rozšířeno stávající parkoviště.

Souběžně s realizací bude vykonáván technický dozor stavby a autorský dozor.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace objektu sportovní haly v areálu Střední průmyslové školy Otrokovice, jejíž stavebně technický stav je v současné době dožilý. Rekonstrukcí a modernizací dojde ke zkvalitnění a zatraktivnění prostředí pro sportovce všech věkových kategorií a návštěvníky sportovní haly.

Výstupy projektu:

Výstupem projektu je nově zrekonstruovaná hala.

Cílová skupina:

Zaměstnanci a žáci školy, sportovní spolky.

Aktuální stav:

Projekt je ve fázi udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Krampotová, projektová manažerka; tel.: +420 577 043 826, e-mail: veronika.krampotova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru