Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:        

„SPZ Holešov – lokální biokoridor Za Vodárnou - Mokré“

Operační program:        

Operační program Životního prostředí 2021 - 2027

Specifický cíl:

1.3 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Téma:

Klima - příroda

Opatření:   

1.3.1: Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Podporované opatření:   

Aktivita 1.3.1.2 Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi

Podaktivita 1.3.1.2.1.100_07 Vegetační krajinné prvky (založení prvků ÚSES), ZMV 07 Vegetační krajinné prvky

Období realizace:

Zahájení projektové přípravy: 10/2023
Ukončení fyzické realizace: 11/2027

Pořadí etapy

Popis

Datum dokončení realizace etapy

1.     

Samotná výsadba dřevin.

30.11.2024

2.     

1.    rok následné péče

30.11.2025

3.     

2.    rok následné péče

30.11.2026

4.     

3.    rok následné péče

30.11.2027

Celkové předpokládané náklady:

4 705 737 Kč s DPH

Celkové způsobilé výdaje (předpokládané):

3 889 038 Kč bez DPH

Financování (předpoklad):

Poskytováno ze státního rozpočtu: 3 889 038 Kč (85 %)

Vlastní zdroje žadatele: 816 699 Kč

Cíl projektu:

Finanční prostředky budou využity na tvorbu nových vegetačních prvků a struktur - v souladu s aktivitou 1.3.1.2 (konkrétně vegetační krajinné prvky - založení prvků ÚSES) v k.ú. Holešov a Všetuly. Předmětem projektu s názvem "SPZ Holešov - lokální biokoridor Za Vodárnou - Mokré" je založení prvku lokálního ÚSES - biokoridoru, který rozčlení rozsáhlý blok zemědělské půdy (extravilán obce, jižní část průmyslové zóny Holešov), zároveň propojí stávající dřevinné vegetace a bude sloužit jako migrační prostor.
Realizací projektu dojde ke zvýšení ekologické stability, biodiverzity, zasakovacích a estetických funkcí místa i rekreačního potencionálu a prostupnosti krajiny. Cíle projektu bude dosaženo výsadbou stromů a keřů do nově založeného travního porostu o celkové ploše 6,0533ha. Vysázeny budou geodeticky původní dřeviny, které svými ekologickými nároky odpovídají stanovištním podmínkám - celkem bude vysázeno 740 ks stromů mimo sídlo a 950 ks keřů. Součástí projektu je i následná péče o tyto výsadby.

Parametry projektu:

Výstupem projektu bude vybudování prvku lokálního biokoridoru ÚSES.
Celkem bude vysázeno 740 ks stromů mimo sídlo, dále bude vysázeno celkem 950 ks keřů a plocha zatravnění/založení trávníku celkem 60 533 m2.  

Zelená infrastruktura vybudovaná nebo modernizovaná v souvislosti s přizpůsobováním se změnám klimatu 6 ha.

Aktuální stav:

Na projekt bylo dne 20. 03. 2024 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 3 889 038 Kč pod identifikačním číslem akce Z150701000245 (identifikační číslo EIS: OPZP_22_1_3_01_00297).

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Krampotová, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 826,

e-mail: veronika.krampotova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru