Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:        

„SPZ Holešov – Stavba 10 – cyklostezka“

Operační program:        

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:

Rozvoj městské mobility

Specifický cíl:   

6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Období realizace:

06/2021 – 11/2025

Celkové předpokládané náklady:

19 975 305,88 Kč bez DPH

Celkové způsobilé výdaje (předpokládané):

16 188 653,24 Kč bez DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 13 760 355,25 Kč (85 %)

Vlastní zdroje žadatele: 6 214 950,63 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu v této výzvě je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované či zrekonstruované vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo zrealizované doprovodné cyklistické infrastruktury od data ukončení realizace projektu.

Stručný obsah:

Cílem projektu je výstavba vyhrazené komunikace pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury. Účelem je rovněž zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v řešené lokalitě, zlepšení průjezdnosti, zvýšení bezpečnosti provozu a v neposlední řadě také podpora rozvoje cyklistické dopravy. Výstupy projektu budou mít také pozitivní dopad na snižování produkce emisí uhlíku a dalších znečisťujících látek, a to díky rozvoji udržitelné mobility na úkor individuální automobilové dopravy osob, čímž rovněž dojde ke zlepšení zdraví obyvatel města Holešova a okolních obcí. Cíle bude dosaženo vybudováním stezky pro cyklisty se společným provozem ve Strategické průmyslové zóně Holešov (dále jen „SPZ Holešov“). Vyhrazená komunikace pro cyklisty bude vybudována ve východní části areálu SPZ Holešov a povede souběžně s již vybudovanými účelovými komunikacemi na ulicích Holešovská, Zahnašovická a Spojovací I. Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (tj. vyhrazená komunikace pro cyklisty) se za okružní křižovatkou ulic Všetulská a Holešovská napojí na ulici Všetulské na plánovanou stezku pro chodce a cyklisty se společným provozem v centrální části průmyslové zóny.

Výstupy projektu:

Výstupem projektu bude vybudovaná stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem v rámci Strategické průmyslové zóny ve městě Holešově. Součástí projektu je i veřejné osvětlení cyklostezky a část vegetačních úprav.

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem bude vybudována v celkové délce 1 356 m. 

Cílové skupiny:

Obyvatelé měst a obcí

Dojíždějící za prací a službami

Aktuální stav:

Na projekt bylo dne 05. 03. 2024 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 13 760 355,25 Kč pod registračním číslem CZ.06.06.01/00/22_035/0003483. Projekt je nyní ve fázi předání ukončení zadávacího řízení na dodavatele stavby.

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Krampotová, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 826,

e-mail: veronika.krampotova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru