Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:        

„SPZ Holešov – Stavba Západ – cyklostezka“

Operační program:        

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:

Rozvoj městské mobility

Specifický cíl:   

6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Období realizace:

08/2022 - 08/2026

Celkové předpokládané náklady:

38 769 009,12 Kč bez DPH

Celkové způsobilé výdaje (předpokládané):

35 427 723,67 Kč bez DPH

Financování (předpoklad):

Evropský fond pro regionální rozvoj: 30 113 565,12 Kč (85 %)

Vlastní zdroje žadatele: 8 655 444 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu v této výzvě je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované či zrekonstruované vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo zrealizované doprovodné cyklistické infrastruktury od data ukončení realizace projektu.

Stručný obsah:

Cílem projektu je výstavba vyhrazené komunikace pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury. Účelem je rovněž zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v řešené lokalitě, zlepšení průjezdnosti, zvýšení bezpečnosti provozu a v neposlední řadě také podpora rozvoje cyklistické dopravy. Výstupy projektu budou mít také pozitivní dopad na snižování produkce emisí uhlíku a dalších znečisťujících látek, a to díky rozvoji udržitelné mobility na úkor individuální automobilové dopravy osob, čímž rovněž dojde ke zlepšení zdraví obyvatel města Holešova a okolních obcí. Cíle bude dosaženo vybudováním stezky pro cyklisty se společným provozem ve Strategické průmyslové zóně Holešov (dále jen „SPZ Holešov“). Vyhrazená komunikace pro cyklisty bude vybudována v centrální části areálu SPZ Holešov podél plánované účelové komunikace na ulici Propojovací. Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (tj. vyhrazená komunikace pro cyklisty) propojující ulici Všetulskou ze západní částí přes průmyslovou zónu k okružní křižovatce ulic Holešovská a Martinická, dále pak povede severně ulicí Holešovská směrem k bývalému letišti. 

Vybudování stezek pro chodce cyklisty je nezanedbatelnou součástí komplexního projektu technické a dopravní infrastruktury uvnitř průmyslové zóny.

Výstupy projektu:

Výstupem projektu bude vybudovaná stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem v rámci Strategické průmyslové zóny ve městě Holešově. Součástí projektu je i veřejné osvětlení cyklostezky, část vegetačních úprav a vybudování doprovodné infrastruktury přímo napojené na vyhrazenou komunikaci pro cyklisty v podobě 12 ks laviček.

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem bude vybudována v celkové délce 3 146,37 m. 

Cílové skupiny:

 

Obyvatelé měst a obcí

Dojíždějící za prací a službami

Aktuální stav:

Na projekt bylo dne 14. 12. 2023 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 30 113 565,12 Kč pod registračním číslem CZ.06.06.01/00/22_035/0003341. Projekt je nyní ve fázi předání projektové dokumentace pro provádění stavby, následně začne příprava výběrového řízení na dodavatele stavby.

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Krampotová, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 826,

e-mail:veronika.krampotova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru