Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Problematiku stížností v oblasti zdravotnictví upravuje zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v části osmé, ustanoveních § 93 - § 97.  
Stížnost podle zákona o zdravotních službách mohou oprávněné osoby podat proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb (tj. stížnost na vlastní odborný postup) nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami. Institut stížnosti ve zdravotnictví je tak pojat velmi široce a netýká se jen samotného odborného postupu poskytovatele zdravotních služeb (tzv. postupu lege artis), ale také dodržování dalších povinností, například respektování práv pacientů.
 
Oprávněnými osobami k podání stížnosti jsou:
a) pacient,
b) zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
d) osoba zmocněná pacientem.
 
Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje; tím není dotčena možnost podat stížnost podle jiných právních předpisů. Jiným právním předpisem je zde například zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů.  Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.
 
Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. Příslušným správním orgánem pro poskytovatele zdravotních služeb provozujících zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje, je Krajský úřad Zlínského kraje.
 
V praxi to znamená, že stěžovatel se obrací se stížností přímo na poskytovatele, tj. na praktického či odborného ošetřujícího lékaře provozujícího privátní lékařskou praxi nebo na vedení zdravotnického zařízení (ředitele nemocnice), vůči němuž stížnost směřuje.
Pokud bude stížnost zaslána přímo krajskému úřadu, bude poskytovateli postoupena a stěžovatel bude o dalším postupu řešení stížnosti vyrozuměn. Poskytovatel je povinen stížnost vyřídit ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů.
Teprve v případě, že stěžovatel nebude s výsledkem řešení stížnosti poskytovatelem spokojen, může se obrátit na příslušný správní orgán, tj. Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví. Je však nezbytné uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.
 
Souhlas pacienta
Pro vyřízení stížnosti, zejména, směřuje-li proti odbornému postupu poskytovatele zdravotních služeb, je nezbytné seznámit se s obsahem zdravotnické dokumentace pacienta.  Pro tyto účely pacient nebo jiná oprávněná osoba uděluje správnímu orgánu souhlas k nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta. Neudělení souhlasu může být důvodem pro ukončení šetření stížnosti.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru