Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení194

Od úterý 12. září 2023 až do 30. srpna 2024 přijímá Zlínský kraj žádosti o takzvané „kotlíkové dotace“. Ty jsou určeny na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nové zdroje tepla šetrnější k životnímu prostředí. Domácnosti mohou získat dotaci ve výši až 95 %, a to maximálně 180 000 Kč na výměnu starého nevyhovujícího kotle za tepelné čerpadlo nebo 130 000 Kč na výměnu za kotel na biomasu ruční nebo automat. Podmínky a odkaz na žádost včetně návodu k jejímu vyplnění jsou zveřejněny na webu kraje: https://zlinskykraj.cz/opzp-2021-2027-nizkoprijmovi-vyhlaseni-programu-2023.

Kotlíkové dotace - inzerce

„Dotace lze čerpat na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Mohou si o ně zažádat vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů, bytů v bytových domech či rekreačních objektů, ve kterých trvale bydlí,“ informoval náměstek hejtmana Lubomír Traub.

Žádost se vyplňuje elektronicky. Před samotným vyplněním elektronického formuláře je potřeba se zaregistrovat, následně žádost vyplnit a elektronicky odeslat. Po tom, co žadatel obdrží potvrzení o odeslání žádosti, žádost vytiskne, podepíše a spolu s přílohami doručí listinnou podobu žádosti osobně, poštou nebo do datové schránky Zlínského kraje do 10 kalendářních dnů.

V případě rekreačních objektů je třeba doložit, že některý z členů domácnosti zde má trvalý pobyt nejméně 24 měsíců před podáním žádosti.

Nárok na dotaci mají domácnosti, ve kterých žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, popřípadě žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. ledna 2022 do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Není přitom nutné, aby jej pobíral po celou dobu.

Dotace bude proplacena po výměně kotle a předložení závěrečného vyúčtování, případně lze využít možnosti proplacení zálohové faktury od dodavatele, a to maximálně do výše 60 % schválené dotace. Doplatek pak bude vyplacen po ukončení výměny kotle a předložení závěrečného vyúčtování. Dotaci lze získat i zpětně, ale pouze na výměnu uskutečněnou od 1. ledna 2021. Výměna kotle musí být provedena do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, maximálně pak do 30. září 2026.

Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti (nejdříve od 1. ledna 2009), tento zdroj podpořen z jiných dotačních programů na zdroje tepla, nebo jsou předmětem výměny kotel plynový, kamna či kotel s automatickým přikládáním.

Aktuální informace jsou uvedeny na stránkách www.zlinskykraj.cz/kotliky, nebo je možné se obracet na infolinku 577 043 411, případně na e-mail: kotliky@zlinskykraj.cz.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz