Bc. Jan Vandík DiS.Počet zobrazení949

Zastřešovat strategické projekty kraje, podílet se na rozvoji nových oborů v oblasti moderních technologií, lákat do Zlínského kraje nové investory, pomáhat vytvořit pracovní místa s nadprůměrnými mzdami. Tyto i další úkoly má před sebou nová krajská rozvojová společnost ZRIA. K 1. březnu letošního roku vznikne reorganizací, přejmenováním a rozšířením činnosti stávající krajské společnosti Industry Servis ZK, která má v současné době na starosti Strategickou průmyslovou zónu Holešov. Přibude také nový úsek strategického rozvoje, který povede Petr Kubíček (na snímku).

Petr Kubíček

„Náš kraj se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel, rychlým stárnutím populace, nízkou průměrnou mzdou i malou atraktivitou pro investory. Děláme maximum pro to, abychom tyto nelichotivé statistiky zvrátili. K tomu by nám měla výrazně pomoci právě nová krajská rozvojová společnost ZRIA,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Vznik společnosti vychází ze strategických dokumentů kraje. „Navíc nám její založení doporučili i externí konzultanti, kteří se už podíleli mimo jiné na transformaci Moravskoslezského kraje. Nicméně i my sami vnímáme potřebu toho, aby u nás vznikl jeden velký hráč, který bude koordinovat a řídit aktivity kraje a našich klíčových partnerů,“ doplnil náměstek hejtmana David Vychytil, zodpovědný za krajský majetek, finance a rozvoj podnikání.

Během letošního roku by měla ZRIA například pomoci vyřešit otázku dalšího využití pozemků v zóně v Malenovicích nebo pracovat na vzniku DigiLabu, pracoviště se zázemím pro vývoj a testování moderních technologií. „Naším cílem je umožnit lidem žít lokálně ve Zlínském kraji a přitom podnikat, pracovat a přemýšlet globálně. Proto budeme vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání v souladu s ekonomickými výzvami a technologickými trendy, ale také pro vzdělávání a atraktivní život lidí samotných. Jde o dlouhodobé aktivity, na kterých začínáme intenzivně pracovat,“ uvedl ředitel strategického rozvoje Petr Kubíček. 

ZRIA bude dále zajišťovat přípravu a koordinaci těchto projektů a aktivit:

Web3 Hub

Cílem Web3 Hubu je vytvořit komunitu specialistů ve Zlínském kraji podílejících se na vývoji inovativních webových technologií, jako jsou Web3, metaverse nebo blockchain, zviditelnit Zlínský kraj v této oblasti a přilákat do něj firmy, experty a investory, kteří nabídnou nové pracovní pozice s vysokou přidanou hodnotou a ohodnocením. Dojít by mělo také k propojení firem a výzkumných organizací napříč různými odvětvími prostřednictvím moderních informačních technologií. Počítá se i s pořádáním akcí (konferencí, seminářů) pro odbornou i širší veřejnost.

Březnická – příprava výstavby Technologického parku

V rámci připravované výstavby nové městské čtvrti Březnická ve Zlíně, kterou plánuje město, tu chce Zlínský kraj vybudovat Technologický park. Kraj hodlá s městem spolupracovat na jednotlivých fázích projektu a je připraven podílet se na spolufinancování investic do potřebné infrastruktury.

Zóna Malenovice – studie využití

Pro budoucí využití pozemků Zlínského kraje v zóně Malenovice, určených pro investiční výstavbu, se zpracuje studie využitelnosti území. Uskuteční se také jednání s klíčovými aktéry.

Pre-seed fond

Vytvořena bude nová platforma pro rychlou a efektivní podporu nových a perspektivních podnikatelských záměrů zejména v oboru ICT. Její klíčovou součástí bude financování prostřednictvím pre-seed fondu. Ten představuje jednu z forem financování začínajících, potenciálně perspektivních firem. Od investorů se přitom očekává, že začínající firmě poskytnou nejen finance, ale také služby koučingu, mentoringu či zprostředkování obchodních kontaktů. Tento typ financování je využíván například při obchodním využití výsledků výzkumu a vývoje.

Lákání talentů do kraje, Expat centrum

Půjde o lákání talentů a špičkových pracovníků, schopných tvořit a vést týmy a přinášet nové rozvojové příležitosti do Zlínského kraje, a to včetně jejich rodin. Pomůže s tím takzvané Expat centrum, které zároveň pomůže zahraniční talenty ve Zlínském kraji udržet, usnadnit jim tu život a zprostředkovat jim praktické informace a pomoc při řešení různých životních situací.

Import know-how

Vyučující na středních školách a Univerzitě Tomáše Bati získají díky zahraničním stážím a exkurzím potřebné know-how v oblasti ICT, digitálních dovedností, kreativity, podnikavosti a budou jej moci následně sdílet. To by mělo pomoci zkvalitnit výuku ICT ve Zlínském kraji.

DigiLab

Vybudováno bude technické zázemí pro vývoj a testování nových ICT aplikací zejména na bázi blockchainu (Web3), ale i technologií využitelných v dalších oblastech (v průmyslu, finančnictví, kreativních odvětvích,…). Cílem je zajistit ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, případně dalšími partnery, vhodné prostory, pořídit potřebný hardware a software a rozběhnout konkrétní projekty v rámci týmu Web3 Hubu, včetně zapojování do mezinárodních spoluprací a přilákání odborníků do kraje.

Mezinárodní spolupráce v ICT

Cílem je lákání investorů do Zlínského kraje a systémový rozvoj a spolupráce s vybranými světovými centry či předními regiony v oboru ICT. Předpokládá se aktivní účast na akcích a jednáních zejména v zahraničí, s cílem aktivně hledat zahraniční investory a partnery, ve vazbě na ICT obory a připravované investiční příležitosti. V návaznosti na aktivity Web3 Hubu a DigiLabu půjde také o zajištění systematického sledování nevých globálních trendů, aplikovatelných v oblasti ICT ve Zlínském kraji.

Science learning centrum

Science learning centrum ve Zlíně bude mít na starost popularizaci digitálních technologií a podporu kreativity a podnikavosti v kraji. Science learning centra, jako popularizační a vzdělávací centra pro žáky, studenty, učitele i širokou veřejnost, aktuálně už v České republice fungují v Plzni, Liberci, Brně, Olomouci a Ostravě.

Marketing a komunikace

Nezbytná bude dostatečná propagace všech uvedených aktivit. Vedle obecné propagace vůči široké veřejnosti bude pozornost soustředěna také na cílený marketing zaměřený na vyhledávání potencionálních investorů a komunikaci s klíčovými subjekty.

VIZITKA

Petr Kubíček

  • Rodilý Zlíňan s dlouholetými zkušenostmi s podnikáním v oblasti software a digitalizace.
  • Jako zakladatel a CEO softwarové společnosti B2A se podílel na digitálních transformacích českých výrobních, dopravních a servisních firem, mezi nimiž byly například i vizovická KOMA Modular nebo Egoé z Bílovic.
  • Poslední rok působil jako obchodní ředitel v investiční skupině Thein, kde zodpovídal za rozvoj aktivit týkajících se prodeje zařízení od společnosti Apple.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz