Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb

Registrační číslo projektu:

CZ.03.02.02/00/22_006/0000102 

Program:

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování

Investiční priorita:

2.2 k) zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče 

Období realizace:

10/2022 – 9/2025

Celkový rozpočet:

51 426 736,28 Kč

Stručný obsah:

Obsahem projektu je podpora poskytování kvalitních komunitních pobytových služeb ve Zlínském kraji a podpora aktivit vedoucích k větší komunitní vazbě na ambulantní a terénní služby, obce, pečující osoby a klienty. Jedná se o podporu komunitních pobytových služeb pro osoby s nízkou a střední mírou podpory a podporu transformovaných pobytových služeb DOZP pro osoby s vysokou mírou podpory.  

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpora poskytování kvalitních komunitních pobytových služeb ve Zlínském kraji a podpora aktivit vedoucích k větší komunitní vazbě na ambulantní a terénní služby, obce, pečující osoby a klienty. Podpora komunitních pobytových služeb pro osoby s nízkou a střední mírou podpory a podpora transformovaných pobytových služeb DOZP pro osoby s vysokou mírou podpory.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím:

- podporou 32 sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj;

- podporou pracovníků DOZP podílejících se na implementaci transformačních plánů, a to prostřednictvím zkušených a nezávislých odborných konzultantů;

- zkvalitnění života pro osoby s vysokou mírou podpory pomocí zajištění individuálních aktivit a terapeutické podpory pro cca 160 klientů;

- komplexním vzděláváním pracovníků všech zapojených služeb (cca 300 osob), zvýšením jejich schopností a dovedností a výměnou zkušeností, a to prostřednictvím vzdělávacích aktivit (6 druhů), supervizí, stáží, kazuistických seminářů a podpory externích odborných konzultantů;

- realizací 26 procesních auditů;

- podporou klientům převážně služeb CHB (cca 36 osob) v začlenění do komunity a zkvalitnění jejich života pomocí asistentů/koordinátorů v oblasti pracovního uplatnění;

- setkáváním aktérů transformace na různých úrovních (manažeři, ředitelé, SP, vedoucí, PSS) a jejich propojení prostřednictvím workshopů a kulatých stolů – cca 39 akcí;

- výměnou zkušeností, zvyšováním povědomí o potřebách osob se zdravotním postižením a možnostech jejich řešení prostřednictvím konference a prezentací 5 videospotů;

- financováním vzniku nových služeb cca 2 CHB pro osoby se zdravotním postižením (mentálním, duševním nebo kombinovaným onemocněním) pro celkem 16 klientů.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Pracovníci v sociálních službách

Sociální pracovníci

 

Aktivity projektu

Klíčová aktivita 1 – Transformační týmy DOZP

Pro zajištění pokračování procesu transformace v jednotlivých DOZP je především třeba podporovat pracovníky, kteří se na procesu podílejí. V některých zařízeních se již přiblížili splnění transformačního plánu (TP), jinde došlo k proměně stávající klientely, a původně plánované záměry již nelze realizovat v plné šíři. TP je tedy třeba průběžně aktualizovat, vytýčit si nové cíle, hledat možnosti další transformace uvnitř zařízení tak, aby odpovídala více komunitní službě. Jedná se o náročný proces, při kterém je nutné zvládat různé obtíže spojené s realizací TP a neustále hledat možnosti posunu. Cílem setkávání transformačních týmů je zajištění kontinuity procesu transformace a podpora pracovníků při jeho realizaci. Transformační týmy budou v 9 DOZP.

 

Klíčová aktivita 2 – Vzdělávání

Tato klíčová aktivita obsahuje realizaci vzdělávacích kurzů:

Podaktivita 2.1 – Bazální stimulace

Podaktivita 2.2 - Kurz Prevence vzniku závislosti na sociální službě (akreditovaný kurz) pro pracovníky

Podaktivita 2.3.- Kurz Psychohygiena (akreditovaný kurz) pro pracovníky

Podaktivita 2.4 – Kurz Další metody plánování (akreditovaný kurz)

Podaktivita 2.5 – Kurz Podpora v rozhodování (akreditovaný kurz)

Podaktivita 2.6 – Kurz Sexualita (akreditovaný kurz)

 

Klíčová aktivita 3 - Procesní audity sociálních služeb - podpora kvality poskytovaných služeb v transformovaných zařízeních

Cílem procesních auditů je zjistit, zda poskytovaná sociální služba, a prostřednictvím jakých procesů a činností, skutečně podporuje klienty v jejich sociálním začleňování, zda jejich život nadále neprobíhá ve specifických podmínkách služby ústavního typu. Dále bude ověřováno, zda je služba poskytována efektivně a s ohledem na personální a manažerské zajištění a zda směřují k naplnění principů transformace.

Bude realizováno 26 procesních auditů.

 

Klíčová aktivita 4 - Podpora služeb CHB v práci s klientem – oblast pracovního uplatnění

Tato aktivita je zaměřena na pomoc klientům v začlenění do komunity a zkvalitnění jejich života pomocí asistentů/koordinátorů v oblasti pracovního uplatnění. Účelem této aktivity bude podpora při zmapování potřeb a představ člověka s postižením o svém pracovním uplatnění, provázení procesem hledání pracovního uplatnění a podpora v pracovním procesu.

Tým (cca 5 pozic) pracovních koordinátorů/asistentů na plný úvazek po dobu 2 let, cca 36 klientů.

Pro zajištění kvalitní spolupráce v oblasti zaměstnávání znevýhodněných osob bude nezbytné zpracovat sborník nejdůležitějších informací a dobré praxe pro pracovníky, kteří se do budoucna budou zaměstnáváním klientů CHB zabývat.

 

Klíčová aktivita 5 - Kazuistické semináře

Formát kazuistických seminářů podporuje sdílení dobré praxe v zapojených zařízeních a umožňuje pracovníkům ze sociálních služeb přímo se podílet na řešení specifických případů z jiných zařízení, za účasti dalších odborníků (opatrovníků, návazných služeb, rodinných příslušníků atp.).

Nově bude umožněno propojení pracovníků transformovaných služeb s dalšími poskytovateli v síti stejných služeb pro osoby se střední a vysokou mírou podpory (ne jen s těmi, kde je zřizovatel KÚ) a tím rozšíření portfolia zkušeností a možné dobré praxe.

Kazuistické semináře mají velmi široký záběr – lze se zabývat různými specifickými cílovými skupinami, obtížemi spojenými v realizací služby jak u klientů, tak u pracovníků. Semináře nabízí neformální, ale velmi bezpečný prostor, v rámci kterého se pracovníci neostýchají své zkušenosti předávat. Získávají tak nečekaný benefit využití své profesionality, kterou v jiných formátech nemohou tak otevřeně uplatnit.

Za účelem podpory pracovníků přímé práce a výměny zkušeností bude uskutečněno 10 kazuistických seminářů (cca 3 - 4x ročně), jejichž obsahem bude řešení konkrétního případu (anonymně) s odborným facilitátorem.

 

Klíčová aktivita 6 – Supervize

Supervize jsou důležitým nástrojem profesního růstu pracovníků, který se v zařízeních zapojených do projektu stal již standardním nástrojem pomoci při řešení obtíží spojených s provozem v sociálních službách. Pracovníci je vnímají jako potřebnou podpůrnou aktivitu, která jim umožní sdílet obtíže při poskytování služby, nabídne podporu nezávislého odborníka a slouží i jako preventivní ochrana před syndromem vyhoření.

Účelem pravidelně prováděné supervize je nepřetržitá podpora pracovníkům napříč všemi pozicemi v poskytovaných službách, která působí preventivně v oblasti duševního zdraví a umožňuje udržovat stabilní pracovní tým, což je jedna z důležitých podmínek pro poskytování kvalitních sociálních služeb. Cílem supervizí je zvyšování hodnoty práce pro pracovníky, profesionalizace procesů péče a stanovených standardů a pravidelná podpora profesionálního růstu supervidovaných.

Supervize budou probíhat pravidelně 1x za cca 5-7 týdnů po dobu realizace projektu, cca 7x/1 rok pro 1 zařízení, délka trvání supervize je max. 4 hodiny (včetně zprávy). Supervize bude probíhat v 36 službách (dle míst poskytování).

 

Klíčová aktivita 7 - Řízené stáže

Cílem řízených stáží je výměna zkušeností, přenos dobré praxe a v neposlední řadě také motivační efekt pro účastníky stáží, především v zařízeních pro osoby se specifickými potřebami nebo střední a vysokou mírou podpory komunitního typu.

Účelem stáží je nabídnout příklady realizace dobré praxe: jak nastavit službu komunitního typu, jak se vypořádat s dopadem deinstitucionalizace na jednotlivé typy služeb nebo jak zajistit kvalitní službu pro osoby se specifickými potřebami.

 

Klíčová aktivita 8 – Externí odborné konzultace

Tato aktivita je zaměřena na podporu pracovníků v přímé práci s klienty, a to při řešení specifických obtíží klientů (individuálně) pomocí externích odborníků na specifická témata. Pomocí individualizované péče probíhá proces proměny způsobu poskytování služeb a zvyšování její kvality.

Příklady témat: individuální aktivity a terapeutická podpora klientů s vysokou mírou podpory, vigilní kóma, AAK komunikace (i ve spojení s logopedií), sexualita u klientů s mentálním nebo duševním onemocněním, práce s klientem s neurodegenerativním onemocněním, psychologická pomoc, specifické projevy chování, metodická podpora CHB, podpora kvality služeb, příp. dle individuálních potřeb.

 

Klíčová aktivita 9 – Workshopy

Každý z aktérů procesu transformace se v průběhu její realizace setkává s mnoha obtížemi. Některé z nich jsou společné napříč všemi pozicemi, některé jsou specifické a na danou pozici navázané. Setkávání aktérů transformace s kolegy zapojenými do procesu umožní sdílení dobré praxe, a také potřebnou podporu.

Cílem této aktivity je setkávání aktérů transformace na různých úrovních (manažeři, ředitelé, SP, vedoucí, PSS) a jejich propojení. Účelem je výměna zkušeností, hledání možností dalšího posunu, směrů kam dál, za účasti např. hostů z jiného kraje, nebo předávání zkušeností a hledání možností jak odstraňovat ústavní prvky, bariéry transformace, či zvládání specifických projevů klientů

Setkání aktérů transformačního procesu budou probíhat 3x ročně a budou je provázet odborní facilitátoři.

 

Klíčová aktivita 10 – Kulaté stoly

Tato aktivita umožňuje setkávání aktérů transformace s komunitou, ve které jsou dané služby provozovány, a kterou je vhodné do spolupráce zapojit tak, aby se klienti služeb stali její nedílnou součástí.

Cíl: zvyšování povědomí o procesu transformace a souvisejících tématech (potřeby a možnosti osob se zdravotním postižením, návazné služby, zaměstnávání klientů, přínosy pro komunitu atd.) Při prezentování náročnějších témat nebo účasti většího počtu osob je možné využít podpory facilitátora, který setkáním provází.

 

Klíčová aktivita 11 – Konference

Konference nabízí prostor pro neformální osobní setkání a výměnu zkušeností, zvyšování povědomí o potřebách osob se zdravotním postižením a možnostech jejich řešení, prezentovat průběh transformace a zhodnotit celý proces.

Cílem je zajistit prostor pro zhodnocení procesu transformace na celokrajské úrovni prostřednictvím důstojného formátu, který nabízí možnost oslovit velké množství osob zapojených i nezapojených do projektu. Za pomoci prezentujících hostů budou komunikována témata s transformací spojená, zkušenosti z jiných krajů, případně zemí, nové oblasti k řešení, které se v procesu objevují a je nutné na ně reagovat.

Konference se bude realizovat na konci projektu za účelem zhodnocení průběhu procesu transformace, prezentaci příkladů dobré praxe a nástinu nových témat, které s sebou deinstitucionalizace přináší.

 

Klíčová aktivita 12 – Prezentační spoty

Pro zvyšování povědomí o procesu transformace a souvisejících tématech (potřeby a možnosti osob se zdravotním postižením, návazné služby, zaměstnávání klientů, přínosy pro komunitu atd.) bude natočeno 5 videoklipů v délce cca 2 – 3 minuty, které budou prezentovány v regionálních TV.

 

Klíčová aktivita 13 - Podpora a financování vzniku nových služeb komunitního typu v souladu s kritérii transformace

V rámci předchozího projektu bylo podporováno zvyšování soběstačnosti klientů DOZP s cílem zajistit jim službu, která by lépe odpovídala jejich potřebám. Klienti s nižší mírou podpory již postupně do nově vzniklých služeb odešli. Po průběžném zmapování potřeb klientů v transformovaných DOZP vyplynula potřeba zajistit vhodnou bezbariérovou komunitní službu pro další klienty, nyní však již s vyšší mírou podpory a specifickými potřebami.

Záměrem je podpořit vznik nových služeb cca 2 CHB pro osoby se zdravotním postižením (mentálním, duševním nebo kombinovaným onemocněním)

CHB Bystřice pod Hostýnem vznikne rekonstrukcí domu pro 8 klientů. Předpokládaný vznik je leden/únor 2023.

CHB Pod Vodojemem Zlín vznikne v roce 2023 (předpoklad 10/2023) pro 8 klientů.

Financování bude kalkulováno formou vyrovnávací platby na lůžko, která je stanovena pro CHB, a to po dobu 2 let.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer, tel.: +420 577 043 792, e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

Karel Unzeitlich DiS. – finanční manažer, tel.: +420 577 043 781, e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

Mgr. Martina  Juricová – odborný koordinátor (sociální oblast), tel.: +420 577 043 343, e-mail: martina.juricova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru