Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

UDĚLENÍ LICENCE KE ZPRACOVÁNÍ PLÁNŮ A OSNOV (§ 26 ODST. 1 LESNÍHO ZÁKONA)

 • Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti uděluje podle § 26 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění licenci ke zpracování plánů a osnov.  

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), která si podá žádost u orgánu státní správy lesů, v jehož územním obvodu má fyzická osoba trvalý pobyt nebo právnická osoba sídlo. 

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

a) dosažení věku 18 let, b) státní občanství České republiky, c) způsobilost k právním úkonům, d) bezúhonnost, e) odborné lesnické vzdělání, f) odborná lesnická praxe.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.

 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje: jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu, obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká, identifikační číslo, bylo - li mu přiděleno, označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání /vysokoškolské vzdělání lesnického směru/, popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/.

Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje: obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele, jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele, identifikační číslo, výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce, označení předmětu licence o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána, jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce, úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem /vysokoškolské vzdělání lesnického směru/, popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe /odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let/. K ověření bezúhonnosti uvedené v bodě 6. písm. d) podmínek jak fyzické osoby, tak odpovědného zástupce právnické osoby si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se nepoužívají.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek ve výši 1000 Kč, při udělení nové licence a 500 Kč při prodloužení licence.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání dle poučení rozhodnutí proti kterému se odvolání podává.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce stanoveny nejsou.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

 • Popis byl naposledy aktualizován:
 • 12. 2019
 • Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru