Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

 

Název projektu:        

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - rekonstrukce budovy 14 TRN (FVE + VZT)

Registrační číslo žádosti:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011827

Operační program:

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa:

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Období realizace:

od 01/2020 do 03/2023

Celkový rozpočet:

15 656 147,00 Kč

Financování:

Celkové způsobilé výdaje: 14 054 985,00 Kč

Příspěvek Evropské Unie: 9 838 489,50 Kč (70% způsobilých nákladů)

Spolufinancování z rozpočtu Zlínského kraje: 4 216 495,50 Kč

Všeobecný cíl:

Zajištění správného větrání nemocničních provozů, kde se pohybuje kolem 250 osob denně a to v ambulancích, IP, sálech, lůžkové části se 61 lůžky. Zvýšení soběstačnosti ve spotřebě elektřiny. Snížení emisí a infekčních činitelů a snížení provozních nákladů, zajištění odvodu vlhkosti a pachů.

Specifické cíle:

5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Stručný obsah:

Uherskohradišťská nemocnice a. s. - Rekonstrukce budovy 14 TRN -instalace 5ks rekuperačních jednotek pro nemocniční pavilon a 118,8 kWp FVE pro vlastní spotřebu budovy na parcele st.č.2018 kú Uherské Hradiště v areálu nemocnice Uherské Hradiště.

Výstupy projektu:

Vlastní výroba cca120 MWh elektřiny ročně, která bude v budově spotřebována. Snížení spotřeby energie na vytápění pomocí VZT jednotek (celkem 5 zařízení), které budou rekuperovat 100% větracího vzduchu (12200m3/hod) s minimální účinností 74% a plnit od EcoDesign;VZT jednotky nejsou řízeny CO2 čidly, řídí se předepsanou výměnou vzduchu nemocničních provozů - v čistých prostorech IKTového centra a infekčního oddělení - trvalý provoz - cíl snížení infekčních činitelů ve vzduchu ve větraném prostoru; dále pak minimální výměnou v ostatních prostorech bez otevíracích oken, šaten, skladů špinavého prádla, archivů apod, kde je rovněž žádoucí trvalá výměna vzduchu z hlediska odvodu pachů, vlhkosti a v neposlední řadě pro zajištění minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu na osobu.

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Krampotová, projektová manažerka, tel. 577 043 826, email: veronika.krampotova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru