Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

USTANOVENÍ A ODVOLÁNÍ RYBÁŘSKÉHO HOSPODÁŘE A JEHO ZÁSTUPCE

 • Základní informace k životní situaci:
Příslušný rybářský orgán návrh uživatele rybářského revíru pro každý rybářský revír v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 10 písm. a) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství rybářského hospodáře a jeho zástupce.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je uživatelem rybářského revíru ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství.
 • Jaké jsou podmínky postup pro řešení životní situace:
Uživatel rybářského revíru písemně navrhne orgánu státní správy rybářství osoby splňující předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce, dle ust. § 6 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění.
 • Rybářským hospodářem a jeho zástupcem může být stanovena fyzická osoba, která:
a) je způsobilá k právním jednáním,
b) je starší 21 let,
c) je bezúhonná,
d) předloží doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství nebo doklad o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo doklad o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství, nebo
e) předloží osvědčení o úspěšném vykonání zkoušek na rybářského hospodáře.
 
Doklady uvedené pod písm. d) a e) mohou být nahrazeny doklady o úspěšném ukončení příslušného studia, popřípadě doklady o složení zkoušek obdobných zkouškám na rybářského hospodáře absolvovaných po 1. 1. 1998, které byly vydány podle dřívějších právních předpisů.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti.
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na místně příslušném krajském úřadě.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
 
Kontaktní osoby:
MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@zlinskykraj.cz
Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
K návrhu je nutno doložit fotografii předepsaného formátu, výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osoby navržené na funkci rybářského hospodáře a zástupce / zástupců. Osoby, jež jsou ustanoveny rybářským hospodářem a jeho zástupcem, na požádání předloží správnímu orgánu k nahlédnutí občanský průkaz či jiný doklad totožnosti.
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost nemá předepsaný formulář. Jedinými předepsanými formuláři jsou výpis z Rejstříku trestů a doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osoby navržené na funkci rybářského hospodáře a zástupce / zástupců.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném zněni
 • Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení žadateli k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 1. 10. 2019

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru