Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

USTANOVENÍ A ZRUŠENÍ LESNÍ STRÁŽE S PŮSOBNOSTÍ NA ÚZEMÍ KRAJE (§ 38 ODST. 2 LESNÍHO ZÁKONA)

 • Základní informace k životní situaci:
Krajský úřad v přenesené působnosti ustanovuje na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu lesní stráž podle § 38 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění s působností na území kraje. Na toto řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník lesů a orgán státní správy lesů. 
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany. Lesní stráží lze ustanovit fyzickou osobu, která je občanem České republiky, je starší 21 let, nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokáže znalost práv a povinností lesní stráže podle lesního zákona a znalost souvisejících předpisů a složí před orgánem státní správy lesů zákonem předepsaný slib. K ověření skutečnosti, zda fyzická osoba nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin (ověření bezúhonnosti) si krajský úřad sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře, u kterého je uchazeč registrován k léčebné péči. 
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Evidenční list lesní stráže. U správního orgánu, který o ustanovení lesní stráže rozhoduje. 
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají. 
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání. 
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Úspěšně složit zkoušku k ustanovení lesní stráže.
 • Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@kr-zlinsky.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
 • Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže v platném znění.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 • Popis byl naposledy aktualizován:
12. 2019

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru