Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) stanovují na silničním tahu nadmístního významu II/492 koridor veřejně prospěšné stavby jihovýchodní obchvat Luhačovic pod označením PK24. Koridor byl do ZÚR ZK převzat z Územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace, který ZÚR ZK předcházel.

Z důvodu neustále se zhoršující dopravní situace na průjezdu lázeňským městem Luhačovice obdržel Krajský úřad Zlínského kraje požadavek na prověření uvedeného záměru v rámci územní studie, která bude podkladem pro případnou změnu územně plánovací dokumentace.

Silnice II/492 procházejíc středem lázeňského města je významným zdrojem hluku a znečištění ovzduší, a to i z důvodu, že je součástí mezinárodní trasy vedoucí na Slovensko a je tedy užívána z velké části tranzitní dopravou. Aktuální dopravní situace velmi negativně ovlivňuje jednak samotný pohyb občanů ve městě Luhačovice, ale především samotné lázeňství. Nejen z výše uvedeného vyplývá přirozená potřeba vybudování obchvatu, neboť současný stav s narůstající tranzitní dopravou a vzrůstajícím významem Lázní Luhačovice je neudržitelný.

Cílem územní studie bylo zhodnotit stávajících i nově zpracované podklady a navrhnout variantní řešení trasování koridoru pro jihovýchodní obchvat Luhačovic, a to jak v návaznosti na ZÚR ZK tak i v reakci na požadavky dotčených obcí. Při zpracování územní studie bylo nutno zohlednit přírodní, sociální i hospodářské podmínky, limity a hodnoty dotčeného území.

V rámci územní studie byly zpracovány tři varianty řešení obchvatu města Luhačovice. Jednotlivé varianty byly porovnány v souvislosti jednotlivých limitů území.

Z hlediska splnění požadavku odvedení tranzitní dopravy mimo město Luhačovice je nejvýhodnější varianta B, tedy odklonění dopravy již u křižovatky se silnicí II/490 u Biskupic. Z hlediska dopravní psychologie a směrového vedení trasy je nejvhodnější varianta B.

Vzhledem k tomu, že v rámci územní studie byl řešen koridor trasy bez podrobnějšího řešení inženýrských konstrukcí a geotechnických opatření, je na místě v dalším stupni PD – technické studii posoudit varianty B a C, a to především s ohledem na ekonomickou náročnost, kdy zásadním bodem bude odhad finanční náročnosti podrobněji zpracovaných geotechnických opatření. Limity území jsou pro varianty B a C přibližně stejné.

S ohledem na velký rozsah, není zveřejněna kompletní dokumentace. Nezveřejněné výkresy jsou k dispozici na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování.

Územní studie:

download.png (647 b) Průvodní zpráva

download.png (647 b) Výkres širších vztahů

download.png (647 b) Hlavní výkres - varianta A

download.png (647 b) Hlavní výkres - varianta B

download.png (647 b) Hlavní výkres - varianta C

download.png (647 b) Podélný profil - varianta A

download.png (647 b) Podélný profil - varianta B

download.png (647 b) Podélný profil - varianta C

download.png (647 b) Výkres záměrů na provedení změn v území

download.png (647 b) Koordinační výkres

Vyhodnocení vlivů územní studie na životní prostředí:

download.png (647 b) Vyhodnocení vlivu územní studie na životní prostředí

 

aktualizováno: 22.2.2022

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru