Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Pilotní územní studie krajiny byla zpracována s cílem posouzení aktuálního stavu krajiny, vyhodnocení jejích potenciálů a návrh opatření směřující k ekologické stabilizaci krajiny v adaptaci na důsledky klimatické změny, k zachování krajinného rázu a dalších hodnot území.
Územní studie krajiny je územně plánovací podklad řešící problematiku krajiny na k. ú. Kelníky a k. ú. Zlámanec.
Územní studie krajiny sumarizuje podklady pro uchování (ochranu) a rozvíjení krajinných potenciálů.
Územní studie krajiny bude jedním ze základních podkladů pro zpracování koncepce uspořádání krajiny v územních plánech.
Územní studie bude jedním z nástrojů adaptačních opatření na změnu klimatu.
Územní studie krajiny se prioritně zabývá/řeší nezastavěné územím současně ale akceptuje a zohledňuje zastavěné a zastavitelné území, včetně souvisejících záměrů.
Územní studie krajiny řeší zejména územní deficity krajiny a navrhuje řešení pro jejich eliminaci, a opatření k ochraně a rozvoji krajinných potenciálů.

Územní studie byla 18. ledna 2016 vložena do evidence územně plánovací činnosti a tím byla schválena možnost jejího využití.

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) Územní studie krajiny textová+grafická část

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru