Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Územní studie krajiny Zlínského kraje je územně plánovací podklad, který hodnotí stávající uspořádání krajiny, vymezuje vlastní krajiny pro celé správní území Zlínského kraje a stanovuje jejich cílové kvality včetně zásad pro rozhodování v území k zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny v měřítku nadmístního významu tak, aby odpovídal současným požadavkům kladeným na její obsah Evropskou úmluvou o krajině (ve smyslu Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině č. 12/2017 Sb. m. s.).

Územní studie krajiny Zlínského kraje také prověřila problematiku sucha ve smyslu plnění úkolů pro územní plánování vyplývajících ze specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem a která byla vymezena v rámci Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky.

Účelem této studie bylo vytvořit odborný podklad, který bude využit pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Územní studii naleznete v přiložených dokumentech:

Analytická část

Textová část:

download.png (647 b) Textová část analytické části

download.png (647 b) Fotografická příloha terénního šetření

Grafická část:

download.png (647 b) 1. Výkres současného stavu území

download.png (647 b) 2. Výkres krajinných hodnot

download.png (647 b) 3. Výkres krajinných potenciálů

download.png (647 b) 4. Výkres problémů

download.png (647 b) 5. Výkres limitů

download.png (647 b) 6. Výkres širších vztahů

Návrhová část

Textová část:

download.png (647 b) Textová část návrhu

download.png (647 b) Hodnocení SEA

download.png (647 b) Hodnocení Natura

Grafická část:

download.png (647 b) 1. Výkres širších vztahů

download.png (647 b) 2. Výkres vlastních krajin

download.png (647 b) 3. Výkres zpřesnění specifické oblasti SOB9

download.png (647 b) 4. Výkres jevů vhodných k převzetí do ÚAP část 1

download.png (647 b) 5. Výkres jevů vhodných k převzetí do ÚAP část 2

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru