Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zadání „Územní studie přepravních zařízení - Kohútka“ zpracoval pořizovatel – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu v září 2014.

Územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 (dále jen ZÚR ZK) vymezují koridor veřejně prospěšné stavby přepravního zařízení, který je označen jako „DT01“. Koridor byl do ZÚR ZK převzat z Územního plánu velkého územního celku Beskydy, který ZÚR ZK předcházel.

V roce 2013 bylo dokončeno pořízení územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, jejíž pořízení vyplynulo ze ZÚR ZK. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ měla za úkol prověřit možný udržitelný rekreační rozvoj v oblasti Vsetínské Bečvy. Rozvoj byl postaven na využití stávajícího rekreačního potenciálu regionu v oblasti Vsetínské Bečvy s cílem zvýšit konkurenceschopnost a atraktivnost tohoto území. Bylo navrženo optimální řešení pro vyvážený rozvoj území z hlediska faktorů ekonomických, sociálních a životního prostředí. Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“, doporučila zpracovat podrobnější ÚS pro pro dvě velmi problematické oblasti Kohútka resp. Kasárna.

Kohútka - koridor přepravního zařízení vymezené v ZÚR ZK s označením veřejně prospěšné stavby „DT01“ se nachází na území obce Nový Hrozenkov (ORP Vsetín). Územní studie „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ doporučila problematiku dopravní obslužnosti stabilizovaného areálu Kohútka (v územní studii „Rekreační oblast Vsetínská Bečva“ je předmětná oblast označena jako NH1) řešit samostatnou územní studií.

Cílem územní studie je navrhnout optimální šířku koridoru přepravního zařízení „DT01“ případně navrhnou variantní řešení v návaznosti na ZÚR ZK a územní plán dotčené obce. Případně doporučit úplné upuštění od tohoto záměru.

Textová část:

download.png (647 b) ÚS PŘEPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ KOHÚTKA

download.png (647 b) IV.Dopravně-technické řešení

download.png (647 b) IV_Příloha č.1 - Porovnání variant Kohútka

download.png (647 b) IV_Příloha č. 2 - Orientacni ceny a technická data lanovek

Grafická část:

download.png (647 b) Výkres problémový

download.png (647 b) Legenda - Výkres problémový

download.png (647 b) Výkres hlavní

download.png (647 b) Legenda - Výkres hlavní

download.png (647 b) Výkres koordinační

download.png (647 b) Legenda - Výkres koordinační

download.png (647 b) Výkres širších vztahů

download.png (647 b) Legenda - Výkres širších vztahů

download.png (647 b) Výkres dopravní a technické infrastruktury

download.png (647 b) Legenda - Výkres dopravní a technické infrastuktury

download.png (647 b) Výkres VPS, VPO

download.png (647 b) Legenda - Výkres VPS

POSOUZENÍ SEA+NATURA:

download.png (647 b) SEA

download.png (647 b) Natura 2000

 

aktualizováno: 30.3.2017

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru