Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Cílem územní studie bylo prověřit, vyhodnotit a navrhnout možné varianty elektrického vedení (zvláště vysokého napětí) ZVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice Česká republika/Slovensko, které přes území Zlínského kraje propojí stávající transformovnu v Otrokovicích s napojovacím bodem při hranici České a Slovenské republiky, a to s ohledem na přírodní, sociální a hospodářské podmínky, hodnoty a limity dotčeného území, a zajistí tak nové napojení elektrizační soustavy ČR do soustavy evropské. 

Politikou územního rozvoje České republiky, v platném znění, jako nástrojem územního plánování, který slouží zejména pro koordinaci územního rozvoje na celostátní úrovni a pro koordinaci územně plánovací činnosti krajů, byl v čl. (139) vymezen koridor pro vedení 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/Slovensko (-Povážská Bystrica), pod označením E1.

Účinné Zásady územního rozvoje Zlínského kraje upřesňují úkol pro územní plánování z čl. (139) PÚR ČR zajištěním zpracování územní studie č. 12 k „Prověření elektrického vedení VVN 400 kV Otrokovice - Vizovice - Střelná - hranice ČR/SR“.

Účelem této územní studie bylo tedy vytvořit relevantní odborný podklad, pro plánovací a rozhodovací činnost v území. Na základě kterého může dojít k územnímu vymezení navrženého vedení v krajské územně plánovací dokumentaci a následně i v jednotlivých územních plánech dotčených obcí.

Navržené varianty byly posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí, lokality soustavy NATURA 2000, krajinný ráz a zároveň bylo zpracováno jejich technicko-ekonomické posouzení.

Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Územní studii naleznete v přiložených dokumentech:

Analytická část

Textová část:

download.png (647 b) Textová část analytické části

Grafická část:

download.png (647 b) 1. Výkres hodnot a limitů

download.png (647 b) 2. Schéma SEMAFOR

download.png (647 b) 3. Problémový výkres

download.png (647 b) 4. Výkres širších územních vztahů

 

Návrhová část

Textová část:

download.png (647 b) Textová část návrhu

Přílohy A - D textové části

download.png (647 b) A. Odborné posouzení vlivů na životní prostředí

download.png (647 b) B. Odborné posouzení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000

download.png (647 b) C. Odborné posouzení vlivů na krajinný ráz

download.png (647 b) D. Technicko-ekonomické posouzení

download.png (647 b) D1. Výpočet ztrát vedení

Grafická část:

download.png (647 b) 1. Přehledná situace variant

download.png (647 b) 2. Výkres záměrů na provedení změn v území

download.png (647 b) 3. Schéma SEMAFOR

download.png (647 b) 4. Koordinační výkres

download.png (647 b) 5. Výkres širších územních vztahů

 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru