Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zpracovaná studie měla za úkol prověřit řešení dopravního uzlu v prostoru Valašské Polanky a zajistit územní koordinaci dopravního koridoru pro vedení silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) a železniční trati Vizovice - Valašská Polanka, a to na k.ú. obcí Pozděchov, Prlov, Valašská Polanka a Lužná.

Z průběhu zpracování vyplynulo následující: 
1. Z hlediska železniční trati Vizovice - Valašská Polanka se doporučuje zaměřit se pouze na variantu jižní Z3, křižující jižní část obce Pozděchov tunelovým úsekem. 
2. Z hlediska trasy silnice I/57 (přivaděč Pozděchov) se doporučuje sledovat dále pouze variantu 3a vedoucí mimo údolí Pozděchůvky. 
3. Zpracovaná územní studie ověřila v rozsahu zadání, že obě dvě studované dopravní stavby jsou v řešeném území reálné za podmínky prověření
podrobnou dokumentací (za předpokladu úpravy MÚK Pozděchov). 
4. Zpracovaná územní studie prokázala, že stávající dopravní koridory ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (2008) určené pro železniční trať Vizovice - Valašská Polanka a silnici I/57 (přivaděč Pozděchov) se navrhují změnit v rozsahu odpovídajícímu studované a doporučené variantě Z3 (železniční trať) a 3a (silnice I/57).

Ukončení studie a kroky vyplývající z jejích závěrů byly pozastaveny do doby stabilizace rychlostní silnice R49 (vydání stanoviska EIA a rozhodnutí o výběru variant) a tím i stabilizace bodu napojení silnice I/57 na R49 (MÚK Pozděchov).

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) Výkresová část 01 situace sever

download.png (647 b) Výkresová část 02 situace jih1

download.png (647 b) Výkresová část 03 situace jih2

download.png (647 b) Výkresová část 04 situace jih3a

download.png (647 b) Výkresová část 05 podelný profil sever jih1

download.png (647 b) Výkresová část 06 podelný profil jih2

download.png (647 b) Výkresová část 07 podelný profil jih3a

download.png (647 b) Výkresová část 08 situace sever ÚPN

download.png (647 b) Výkresová část 09 situace jih1 ÚPN

download.png (647 b) Výkresová část 10 situace jih2 ÚPN

download.png (647 b) Výkresová část 11 situace jih3a ÚPN

download.png (647 b) Průvodní zpráva

 

aktualizováno: 29.3.2017

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru