Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Rozsah řešeného území studie byl vymezen v grafické části ZÚR ZK za platnosti Politiky územního rozvoje ČR 2006, která určovala bod napojení nově navrhované tratě na stávající trať č. 280 ve Valašské Polance.

Dne 20.07.2009 byla usnesením vlády ČR č. 929/2009 schválena Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008), která konkrétní bod napojení navrhované trati na trať č. 280 ve Valašské Polance vypustila.

Po konzultacích a upřesněních s Ministerstvem dopravy ČR bylo konstatováno, že koridor vymezený v politice územního rozvoje ČR je na území Zlínského kraje z velké části územně stabilizován s využitím stávajících tratí č. 303, 330 a 331 (Bezměrov–Hulín–Otrokovice–Zlín–Vizovice) a zbývá prověřit a stabilizovat vedení železnice z Vizovic směrem na východ s napojením na stávající železniční trať č. 280.

Rozsah potřebnosti zpracování územní studie Řešení koridoru konvenční železnice ŽD1 (Brno–) Kroměříž–Otrokovice–Zlín–Valašská Polanka byl tedy přehodnocen a územní studie bude zpracována jako Řešení koridoru železnice Vizovice–trať č. 280.

Vzhledem k tomu, že místo napojení prověřované nové trati ve Valašské Polance již není specifikováno, je řešené území této územní studie vymezeno s cílem umožnit zhodnocení řešení koridoru zapracovaného v zásadách územního rozvoje, ale i zahrnutí koridoru železnice do koridoru rychlostní silnice R49 (požadavek města Vizovice), a stejně tak i možnosti jejího vedení zcela novým územím, s napojením na trať č. 280.

Součástí územní studie bude i zhodnocení prodloužení tratě z hlediska významu, účelu a technických podmínek (posouzení možností budoucího využití tratě pro regionální i dálkovou vnitrostátní a mezinárodní dopravu, tedy možnost jejího zařazení do tratí celostátních z hlediska zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a případné zařazení tratě do vybrané železniční sítě ČR (splňující podmínky interoperability evropského železničního systému dle vyhlášky č. 352/2004 Sb. a nařízení vlády 133/2005 Sb.)) s ohledem na požadované technické parametry a možnosti území.

Územní studie navrhla a následně prověřila nejrůznější varianty, které by vyhovovaly požadovaným technickým parametrům železniční trati. Navržené varianty byly nejprve posouzeny z hlediska možností realizování na základě výškových poměrů a technických řešení. Po selekci, která následovala, bylo několik vybraných tras zhodnoceno z hlediska ekonomické náročnosti (včetně návratnosti investic) i dopadů na životní prostředí.

Závěrem této územní studie je doporučená nejvhodnější varianta, kterou se stala varianta v původní stopě „Baťovy“ dráhy.

Je to trasa, která nejlépe naplnila téměř všechna hodnotící kritéria a navíc je již z větší části stabilizována i v územních plánech.

Dokumenty ke stažení:

download.png (647 b) uzemni_studie

download.png (647 b) posouzeni_vlivu_na_ZP

download.png (647 b) NATURA_2000

download.png (647 b) ekonomicke_zhodnoceni_stavby

 

aktualizováno: 30.3.2017

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru