Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Územní studie je nezávazný územně plánovací podklad, který prověřuje možnosti a podmínky změn v území a může sloužit jako podklad územně plánovacích dokumentací a jejich změn, ve kterých však lze navrhnout i odchylné řešení, přičemž je třeba zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

Požadavek na pořízení územní studie „Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera" vyplývá ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Cilem územní studie je navrhnout koncepci budoucího uspořádání a využití území v oblasti Ostrožských jezer po ukončení těžby štěrkopísku, dále stanovení podmínek rozvoje rekreace založené na zvýšené atraktivitě a využitelnosti kanálového úseku vodní cesty od Uherského Hradiště po Uherský Ostroh při respektování limitů využití území, nastavení parametrů jednotlivých záměrů směřující k udržitelnému rozvoji celého území a přednostní ochranu vodního zdroje pitné vody regionálního významu.

Základní koncepce rozvoje řešeného území a jeho hodnot vychází z přiměřeného rozvoje rekreačních funkcí v území při respektování ochrany vodních zdrojů. Rozvoj řešeného území je v současné době omezován existencí dobývacího prostoru a ochranných pásem vodních zdrojů, které znemožňují maximální rekreační využití území. Rozvoj je v navrženém rozsahu možný pouze, pokud dojde ke zrušení dobývacího prostoru, ke změně ve vymezení ochranných pásem vodního zdroje a ke změně územního plánu.

Dokončení územní studie předcházelo zpracování hydrogeologického posouzení včetně jeho oponentního posouzení a dílčí studie „Vyhodnocení území Ostrožských jezer z hlediska zájmů ochrany přírody".

Hydrogeologický posudek, respektující oponentní posouzení, prověřil aktuálnost rozsahu a podmínek využití stávajících ochranných pásem vodního zdroje a na závěr navrhl způsob jejich úpravy. Tento posudek se stal stěžejním podkladem pro dokončení územní studie.

Územní studie odpověděla na několik zásadních otázek týkajících se možnosti využití daného území pro rekreaci.

  1. bez zrušení a změny dvou zásadních limitů nelze území pro rekreaci využívat
  2. limit ochranného pásma vodních zdrojů lze upravit tak, aby mohla být část území pro rekreaci využita
  3. záměr využít předmětné území pro rekreaci není třeba řešit prostřednictvím nadřazené dokumentace (ZÚR). Prověřované záměry lze úspěšně hájit a prosadit v územních plánech zainteresovaných obcí

Územní studie "Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera" nabízí jedno z možných řešení využití daného území.

 

Z důvodu nabytí účinnosti OOP o stanovení změny ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Ostrožská Nová Ves čj.: MMZL 72042/2019 OŽPaZ-99 byla ukončena možnost využití územní studie "Využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - Ostrožská jezera“ v evidenci územně plánovací činnosti.

Hydrogeologický posudek:

download.png (647 b) Hydrogeologický posudek

download.png (647 b) Hydrogeologický posudek přílohy

Hydrogeologické posouzení - "oponentský posudek":

download.png (647 b) Posudek

download.png (647 b) oponentské_posouzení_přílohy

Vyhodnocení území Ostrožských jezer z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny:

download.png (647 b) text

download.png (647 b) Výkresy

Územní studie:

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_navrh

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_oduvodneni

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_A1_Hlavni_vykres

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_A2_VPS

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_B1_Koordinacni_vykres

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_B2_Sirsi_vztahy

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_B3_ZPF

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_B4_Schema_HLV

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_B5_Zjednodusene_schema

download.png (647 b) US_Ostrozska_jezera_B6_Krajinna_opatreni

 

aktualizováno: 30.3.2017

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru