Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Jak postupovat při uznávání zahraničního vzdělání

 • Kdo může požádat a jaké zahraniční vzdělání krajský úřad uznává

O vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo o rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice může požádat absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení uceleného základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, a to u krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele/žadatelky o uznání zahraničního vzdělání, v případě cizince podle místa pobytu (je-li nezletilý, žádost podává jeho zákonný zástupce).  

Rozhodování o uznání vysokoškolského vzdělání přísluší veřejné vysoké škole, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program, nebo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, popř. Ministerstvu obrany v oblasti vojenství nebo Ministerstvu vnitra v oblasti bezpečnostních služeb.

 • Kde se žádost podává a v jaké podobě

Žádost se předkládá krajskému úřadu (odboru školství), který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele/žadatelky, v případě cizince podle místa pobytu. Pokud nelze místní příslušnost krajského úřadu určit podle místa trvalého pobytu žadatele/žadatelky, v případě cizince podle místa pobytu, řídí se místem podání žádosti.

Žádost se podává v písemné formě, a to na formuláři, který naleznete níže jako přílohu č. 1 nebo v případě osobní návštěvy na odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje ho s Vámi vyplní odpovědný pracovník.

 • Dokumenty, které je nutné předkládat

Povinnou přílohou žádosti je dle § 108 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“):

 1. originál nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (diplomu) o dosažení příslušného stupně vzdělání v zahraničí, opatřená ověřeným překladem do jazyka českého

 2. doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole v daném oboru (studijního plánu), opatřený ověřeným překladem do jazyka českého

 3. doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá

Úředně ověřenou kopií se rozumí kopie ověřená úřadem nebo notářstvím, která je opatřena razítkem odpovědného pracovníka, kde je uvedeno, že tato kopie doslova souhlasí s originálem.

Za ověřený překlad se považuje překlad zpracovaný překladatelem k tomu oprávněným podle právních předpisů platných v ČR, tedy tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků v ČR (je opatřen tzv. tlumočnickou doložkou).

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového státu, není-li mezinárodní smlouvou stanoveno jinak (dále viz informace Ministerstva vnitra).

 • Jakým způsobem rozhoduje krajský úřad

Uznávání zahraničního vzdělání podle § 108 školského zákona probíhá dvěma způsoby, může se jednat o:

 1. vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo

 2. rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice - pro tento druhý postup zavádí školský zákon legislativní zkratku „nostrifikace“.

Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice - viz bod a), rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa pobytu žadatele/žadatelky v České republice na základě podané žádosti o nostrifikaci.

Obsahuje-li žádost veškeré předepsané doklady, které potvrzují, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole je v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice srovnatelný, krajský úřad rozhodne o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice a vydá nostrifikační doložku.

V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku, kterou ověřuje, zda znalosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného rámcového vzdělávacího programu v České republice. Po úspěšném vykonání nostrifikační zkoušky krajský úřad rozhodne o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice a vydá nostrifikační doložku.

V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice podstatně odlišuje nebožadatel/žadatelka  nevykoná úspěšně nostrifikační zkoušku, krajský úřadžádost o uznání platnosti zahraničního vzdělání zamítne.

 • Podle kterých právních předpisů krajský úřad postupuje

Uznání zahraničního vzdělání se provádí podle ustanovení § 108 a § 108a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona na základě žádosti absolventa zahraniční školy (dále jen "žadatel"), který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání. V dané věci se dále postupuje dle:

 1. Vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění pozdějších předpisů

 2. Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 3. Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 4. Mezinárodních smluv o uznání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání, jimiž je ČR vázána a Mezinárodních smluv o právní pomoci, jimiž je ČR vázána

 • Lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů pokud se jedná o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení a ve lhůtách podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud se jedná o rozhodnutí o nostrifikaci zahraničního vysvědčení.

 • Kontaktní osoby

S pomocí při vyplnění žádosti o uznání zahraničního vzdělání v České republice případně s žádostí o další informace se můžete obrátit na pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje:

Mgr. Michal Duda, tel.: 577 043 768, email: michal.duda@kr-zlinsky.cz 

Ing. Marcela Došlová, tel.: 577 043 729, email: marcela.doslova@kr-zlinsky.cz

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za osvědčení o uznání rovnocennosti nebo nostrifikaci zahraničního vysvědčení je žadatel povinen zaplatit správní poplatek ve výši 1.000 Kč, který uhradí na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje. 

 

Související odkazy:

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru