Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Válečným hrobem je místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo které zahynuly v důsledku účasti v odboji v době války. Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti.

Právní úprava: zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti zřizovatele a po písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a Ministerstva obrany.
Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany.
Zrušení válečného hrobu prohlášeného za kulturní památku lze provést pouze po předchozím zrušení jeho prohlášení za kulturní památku Ministerstvem kultury.
U válečných hrobů se užívací právo k hrobovému místu poskytuje bezplatně na neomezenou dobu.
Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

  • vede evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu,
  • informuje příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci (informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku).

 

Krajský úřad

  • vede souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje,
  • informuje Ministerstvo obrany o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

 

Ministerstvo obrany

  • v případě pochybností rozhoduje o tom, co je válečným hrobem,
  • koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí,
  • vede centrální evidenci válečných hrobů,
  • poskytuje dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti
  • poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části
  • v roce 2023 vydalo brožuru Válečné hroby.

Na internetových stránkách Ministerstva obrany lze nalézt

 

Kontaktní osoba:

Ing. Bedřich Štekl

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

bedrich.stekl@zlinskykraj.cz

tel. 577 043 558

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru