Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA KE SCHVÁLENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ A LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV

 • Základní informace k životní situaci:
Orgán kraje v přenesené působnosti vydává dle ust. § 4 odst. 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), závazné stanovisko k lesním hospodářským plánům (LHP) a lesním hospodářským osnovám (LHO).
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická nebo právnická osoba
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Zpracovaný LHP (LHO) odborně způsobilou osobou.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
 Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Řádně odůvodněnou žádost, v níž budou uvedeny základní údaje: zpracovatel LHP ( LHO), kdy a kde je možnost příslušnou dokumentaci prostudovat, příp. seznam obcí, v jejichž působnosti se řešené území nachází. V žádosti mimo již uvedené podklady nutno dále zdůvodnit veřejný zájem (§ 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.); po novelizaci právní úpravy jsou taxativně vyjmenovány případy, kdy lze výjimku udělit (§ 56 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.).
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají. 
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 49 zák. č. 71/1967 Sb. (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů), ve zvláště složitých případech do 90 dnů § 83 odst. 3 zákona).
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 • Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
 • Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Vyhláška č 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů do 30 dnů. Neuzná-li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 • Popis byl naposledy aktualizován:

12. 2019

 • Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven.
 
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru