Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

VYHLÁŠENÍ /ZMĚNA / ZRUŠENÍ RYBÁŘSKÉHO REVÍRU

 • Rybářský revír se vyhlašuje:
a) na žádost vlastníka rybníka,

b) na žádost vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda; je-li vlastníků nebo spoluvlastníků těchto nemovitostí více, vyhlásí příslušný rybářský orgán rybářský revír na základě žádosti všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků nebo osoby pověřené všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru nebo na základě žádosti nájemce uvedených nemovitostí, prokáže-li žadatel, že písemně uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu rybářského práva k uvedeným nemovitostem s vlastníkem nebo všemi vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí,

c) z vlastního podnětu příslušného rybářského orgánu na vodním toku nebo na uzavřené vodě nalézající se na pozemku vlastníků nebo spoluvlastníků uvedených pod písmenem b) v případě, že se vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody
Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru, změní-li se podmínky rozhodné pro vyhlášení příslušného rybářského revíru nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro chov a podporu života ryb v příslušném rybářském revíru.
Příslušný rybářský orgán rozhodne o zrušení rybářského revíru mj. na základě žádosti osob uvedených výše pod písm. a) a b).
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je:
a) vlastníkem rybníka,
b) vlastníkem pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
c) případně nájemcem uvedených nemovitostí, prokáže-li žadatel, že písemně uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu rybářského práva k uvedeným nemovitostem s vlastníkem nebo všemi vlastníky anebo všemi spoluvlastníky uvedených nemovitostí.
 • Jaké jsou podmínky postup pro řešení životní situace:
Vlastnictví vodního díla či pozemků pod ním, nájemní smlouva či pověření všemi spoluvlastníky nemovitosti.
 • Postup:
Písemnou žádost poslat poštou, elektronicky nebo doručit osobně orgánu státní správy rybářství, včetně doložení všech náležitostí dle ust. zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a v souladu s ust. § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád.
Příslušný správní orgán vyhlašuje z vlastního podnětu rybářský revír na toku nebo uzavřené vodě, nalézající se na pozemku vlastníků nebo spoluvlastníků vodního díla nebo pozemků pod ním v případě, že se vlastníci nebo spoluvlastníci nedohodli na podání žádosti o vyhlášení rybářského revíru ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody a to na základě výběrového řízení za podmínek jím stanovených.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
 Podáním písemné žádosti.
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na místně příslušném krajském úřadě.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
Kontaktní osoby:
MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@kr-zlinsky.cz
Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Řádně vyplněnou žádost.
K žádosti o vyhlášení rybářského revíru je třeba doložit:
- výměru vodní plochy a umístění rybářského revíru
- zda se jedná o revír pstruhový nebo mimopstruhový
- číslo hydrologického pořadí a údaj o říčních kilometrech odvozený ze základní mapy České republiky v měřítku 1: 50 000
- vymezení hranice rybářského revíru
- identifikační údaje žadatele (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, tak obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo osoby, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele)
- návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce
- prokázání bezúhonnosti (je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu)
- zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení.
- Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, přiloží k podání žádosti dohodu všech vlastníků o pověření žadatele, jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem.
- Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, předloží k žádosti nájemní smlouvu k uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníky.
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost nemá předepsaný formulář. Jedinými předepsanými formuláři jsou výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osoby navržené na funkci rybářského hospodáře a zástupce / zástupců.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Kteří další účastníci mohou být dotčeni řešením životní situace:
Vlastníci a spoluvlastníci dotčených pozemků či vodního díla, uživatelé sousedních revírů, správce toku.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném zněni
 • Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení žadateli k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
31. 10. 2019

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru