Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHŮM TRAS CELOSTÁTNÍCH A TRANZITNÍCH LINIOVÝCH STAVEB A JEJICH SOUČÁSTÍ V ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI KRAJŮ (§ 32 ODST. 2 LESNÍHO ZÁKONA)

 • Základní informace k životní situaci:

Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí nebo omezení podle § 15 odst. 1 lesního zákona, je povinen před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou (§ 14 odst. 3 lesního zákona).

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Při návrhu trasy liniové stavby dbát všech ustanovení § 13 a § 14 lesního zákona.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.

 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost, návrh trasy liniové stavby v lesnické a katastrální mapě.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se nepoužívají. 

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění (zpravidla do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů).

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 • Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@kr-zlinsky.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání dle poučení rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce stanoveny nejsou.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

 • Popis byl naposledy aktualizován:

12. 2019

 • Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru