Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajský informační systém sociálních služeb ve Zlínském kraji (KISSoS)

Do webové aplikace KISSoS vstoupíte zde: VERSO (kissos.cz)

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb:

V roce 2024 se vyplňují a odevzdávají jednotlivé termíny Rozpočtu a vyúčtování následovně:

 • 1. termín (Plánovaný) – data k 31. 5. 2024, termín odevzdání do 30. 6. 2024 (resp. 1. 7. 2024 do 16:00 hod)
 • 2. termín (Upravený) – data k 30. 9. 2024, termín odevzdání do 31. 10. 2024
 • 3. termín (Vyúčtování / Skutečnost) – data k 31.  12.  2024, termín odevzdání do 5.  2.  2025 – elektronický podpis a překlopení do Výkazu skutečnost I. 2024 – pro účely hodnocení sociálních služeb
 • 4. termín (Skutečnost) – data k 31. 12. 2024 (zpřesněna dle daňového přiznání za rok 2024 podaného na FÚ), termín odevzdání do 31. 7. 2025 – elektronický podpis a překlopení do Výkazu skutečnost II.

 Vyplnění a odevzdání Rozpočtu a vyúčtování 2024, Termín 1: Plánovaný rozpočet sociální služby 2024 (k 31.05.2024) v termínu do 30.06.2024 

 • Od 03.06.2024 bude v aplikaci KISSoS otevřen „Termín 1: Plánovaný rozpočet sociální služby 2024 (k 31.05.2024) v termínu do 30.06.2024“ (resp. 1. 7. 2024 do 16:00 hod) za jednotlivé sociální služby, které je nutno vyplnit a odevzdat (tj. předat ke schválení krajem) do 30.06.2024 (resp. 1. 7. 2024 do 16:00 hod).

Pro zpracování „Termínu 1: Plánovaný rozpočet sociální služby 2024“ je nutno přihlásit se do aplikace KISSoS a v Menu zvolit nabídku „Rozpočet a vyúčtování“ a poté podnabídku „Rozpočet a vyúčtování“. Vyfiltrujte si Období: 2024 a pokud ještě není formulář vytvořen, přes tlačítko Zadat je třeba zadat nový Rozpočet a vyúčtování. Vyplníte pole „Název rozpočtu a vyúčtování“ a po stisknutí tlačítka Uložit se dogeneruje celý formulář. Dále vyplňujete „Termín 1: Plánovaný rozpočet sociální služby 2024 (k 31.05.2024) v termínu do 30.06.2024“ 

V „Termínu 1“ je nutné vyplnit část „Sady“ - zde se vyplňuje skutečnost k 31.05.2024.

 • První část Sady Počet jednotek služby je společná, vygenerovaná pro všechny druhy sociálních služeb. Do pravého sloupce se uvádí skutečný stav ke dni rozpočtu; všechny formy poskytování sociálních služeb uvádí počty průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči za rok v členění na pracovníky dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (HPP + DPČ + DPP); pobytové formy poskytování sociálních služeb a noclehárny uvádí také počet lůžek. V případě DPP a DPČ poskytovatel přistupuje k výpočtu průměrných přepočtených úvazků následovně: zasmluvněné hodiny za rok podělí ročním fondem pracovní doby dle plánovacího kalendáře. Je-li uzavřena dohoda na kratší dobu než 1 rok, přepočítává se úvazek dle délky uzavřené dohody. Přepočet uzavřené dohody se vztahuje vždy k vykazovanému kalendářnímu roku (1.7.2024 – 30.6.2025 – dohoda se vztahuje na 6 měsíců roku 2024). Hodnoty v levém sloupci (Výchozí hodnota z AP) jsou ze strany KÚZK doplněny.
 • U terénních služeb, které jsou zařazeny do Programu pro sociální služby – část B (terénní služby) se sleduje samostatně vyčlenění kapacity (počet průměrných přepočtených úvazků). Dle podmínek Programu pro sociální služby – část B je povinností poskytovatele držet financovanou kapacitu po celé období podpory
 • U služeb, které jsou financovány z neinvestičních projektů hrazených z prostředků EU nebo z jiných veřejných zdrojů garantovaným veřejným zadavatelem včetně státního rozpočtu, rozpočtů ÚSC atd. (mimo zdroj financování Dotace MPSV z kapitoly 313 SR, Podpora z rozpočtu Zlínského kraje a obcí - rok 2024, Podpora z Individuálního projektu Zlínského kraje „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve  Zlínském kraji III“) se sleduje samostatně vyčlenění kapacity v Dočasné síti (počet průměrných přepočtených úvazků).
 • Druhá část Sady Vybraná specifická data je specifická, vygenerovaná přímo pro konkrétní druh sociální služby dle identifikátoru. Vyplňuje se skutečný stav daného ukazatele ke dni rozpočtu (pravý sloupec), a to přírůstkově ke dni termínu rozpočtu. Obsah sledovaných specifických dat jsou popsány v Přílohách k Metodice pro sběr dat pro jednotlivé sociální služby poskytované na území Zlínského kraje pro rok 2024 pro daný druh sociální služby. Hodnoty v levém sloupci (Hodnota indikátoru ze smlouvy/rozhodnutí/dodatku) jsou ze strany KÚZK doplněny
 • Vybrané druhy sociálních služeb mají navíc zobrazenu sadu Sběr pilotních dat. Pro rok 2024 je její vyplňování na bázi dobrovolnosti. Pokud služba přistoupí k vyplňování pilotních dat, vyplní v prvním řádku této sady souhlas (1 – Ano, 0 – Ne). Obsah a pojmy sledovaných pilotních dat k vybraným druhům sociálních služeb najdete v Metodice pro sběr pilotních ukazatelů, kterou najdete na úvodní straně KISSoS.
 • Poslední část Sady je Rozdělení indikátoru dle programů. Vyplňuje se skutečný stav ke dni rozpočtu (pravý sloupec). Hodnoty v levém sloupci odpovídají hodnotám indikátorů ze smlouvy/rozhodnutí, popř. dodatku. Zde je nutné vykázat indikátory k jednotlivým programům. Instrukce k vyplnění sady Rozdělení indikátoru dle programů najdete v Návodu k Rozpočtu a vyúčtování, str. 6 – 9.

části Náklady a Výnosy“ nejsou v polích předvyplněné žádné hodnoty a je možné vkládat hodnoty týkající se plánovaných nákladů a plánovaných výnosů na základní činnosti sociální služby, a to v celých Kč bez desetinných míst.

 • Od r. 2023 jsou nově v části Náklady pod ř. 49 NÁKLADY CELKEM přidány další fialové řádky, kde se uvádí částky nákladů z výše vykázaných, které se vztahují pouze ke kapacitě uvedené v Dočasné síti sociálních služeb. Např. do ř. 51 Náklady na zaměstnance se uvádí ta část z ř. 1, která se vztahuje ke kapacitě uvedené v Dočasné síti. Vyplnění řádků se týká těch sociálních služeb, které v Sadě Počet jednotek služby uvádí Počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v PP v Dočasné síti, včetně jiných zdrojů financování.
 • Od r. 2022 se v části Výnosy vykazuje financování od obcí až do úrovně jednotlivých obcí. Na řádku příslušného SO ORP se přes tlačítko Přidat obec vybere konkrétní obec, která poskytla příspěvek, a poté se příslušná částka uvede do patřičného zdroje (sloupce). Částky se automaticky sečtou v nadřazeném SO ORP. Řádek SO ORP již nelze editovat, je nutné vyplnit částku v konkrétní obci.
 • Pokud sociální služba obdrží finance od dobrovolného svazku obcí, mikroregionu, MAS (ne evropské zdroje), uvede celkovou částku v řádku 27 Jiné (např. dobrovolný svazek obcí, mikroregion, MAS) a poté uvede v poli Komentář k rozpočtu konkrétní titul/y a výši/e dotace.           
 • POZOR: když přidáte obce v jednom SO ORP, vyplňte hodnoty a uložte. Poté můžete přidávat další obce v jiném SO ORP. Pouze v 1. termínu Rozpočtu lze v případě chybného přidání obec odebrat kliknutím na křížek.
 • V případě zdrojů uvedených ve sloupcích č. 2 až 10 nelze v posledním řádku „Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady“ vykázat ztrátu (-) nebo zisk (+), tzn. že tento rozdíl musí být roven 0.

Metodiku pro vykazování vstupních dat pro rok 2024 platnou pro všechny druhy sociálních služeb, Podklady pro vykazování specifických sad podle jednotlivých druhů sociálních služeb pro rok 2024, Metodiku pro sběr pilotních ukazatelů pro rok 2024 platnou pro vybrané druhy sociálních služeb a Návod na elektronický podpis naleznete také na úvodní obrazovce webové aplikace KISSoS, pod tabulkou s kontaktními osobami.

Návod pro rozpočet a vyúčtování najdete na úvodní obrazovce webové aplikace KISSoS, v části Návody k jednotlivým modulům (ikonka  vpravo nahoře).

V případě dotazů se můžete obrátit na: hana.hartlova@zlinskykraj.cz; katerina.lukasova@zlinskykraj.cz; katerina.jurikova@zlinskykraj.cz

Výše uvedené povinnosti jsou v souladu s uzavřenou „Veřejnoprávní smlouvou“, popř. vydaným „Rozhodnutím“ pro rok 2024. Pokud služba není vázána Veřejnoprávní smlouvou / Rozhodnutím, je vyplnění a odevzdání Rozpočtu a vyúčtování na bázi dobrovolnosti.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru