Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Krajský informační systém sociálních služeb ve Zlínském kraji (KISSoS)

Do webové aplikace KISSoS vstoupíte zde: VERSO (kissos.cz)

Upozornění pro poskytovatele sociálních služeb:

V roce 2023 se vyplňují a odevzdávají jednotlivé termíny Rozpočtu a vyúčtování následovně:

 • 1. termín (Plánovaný) – k 31. 5. 2023, termín odevzdání do 30. 6. 2023
 • 2. termín (Upravený) – k 30. 9. 2023, termín odevzdání do 10. 11. 2023
 • 3. termín (Vyúčtování / Skutečnost) – k 31.  12.  2023, termín odevzdání do 5.  2.  2024 – elektronický podpis a překlopení do Výkazu skutečnost I. 2023 – pro účely hodnocení sociálních služeb
 • 4. termín (Skutečnost) – data k 31. 12. 2023 zpřesněna dle daňového přiznání za rok 2023 podaného na FÚ, termín odevzdání od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024 – elektronický podpis a překlopení do Výkazu skutečnost II.

 

Vyplnění a odevzdání Rozpočtu a vyúčtování 2023, Termín 3: Vyúčtování / Skutečnost sociální služby 2023 (k 31.12.2023) v termínu do 5. 2. 2024 a Výkazu skutečnost 2023 I.

Od 04.01.2024 bude v aplikaci KISSoS otevřeno „Vyúčtování / Skutečnost sociální služby 2023“ za jednotlivé sociální služby, které je nutno vyplnit a odevzdat (tj. Podepsat a předat ke schválení krajem) do 05.02.2024 včetně (všechny sloupce, tj. celé Vyúčtování).

Pro vyplnění „Vyúčtování / Skutečnost sociální služby 2023“ je nutno přihlásit se do aplikace KISSoS a v Menu zvolit nabídku „Rozpočet a vyúčtování“ a poté podnabídku „Rozpočet a vyúčtování“, dále „Termín 3: Vyúčtování / Skutečnost sociální služby 2023 (k 31.12.2023) v termínu do 05.02.2024“

V „Termínu 3“ je nutné vyplnit část „Sady“ – zde se vyplňují skutečné hodnoty kumulativně za celý rok, tedy skutečnost k 31.12.2023.

 • V první části Počet jednotek služby uvádí všechny formy poskytování sociálních služeb počty průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči za rok v členění na pracovníky dle § 115 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (HPP + DPČ + DPP); pobytové formy poskytování sociálních služeb a noclehárny uvádí také počet lůžek. Ke stávající výchozí hodnotě z AP v levém sloupci byla u služeb, které jsou zařazeny do programu Pro SSL B, připočtena také kapacita z Dočasné sítě.
 • U terénních služeb, které jsou zařazeny do Programu pro sociální služby – část B (terénní služby) se sleduje samostatně vyčlenění kapacity (počet průměrných přepočtených úvazků)
 • Druhá část Sady Vybraná specifická data je specifická, vygenerovaná přímo pro konkrétní druh sociální služby dle identifikátoru. Vyplňuje se skutečný stav daného ukazatele ke dni rozpočtu (pravý sloupec), a to přírůstkově ke dni termínu rozpočtu. Obsah sledovaných specifických dat jsou popsány v Přílohách k Metodice pro sběr dat pro jednotlivé sociální služby poskytované na území Zlínského kraje pro rok 2023 pro daný druh sociální služby.
 • Vybrané druhy sociálních služeb mají navíc zobrazenu sadu Sběr pilotních dat. Pro rok 2023 je její vyplňování na bázi dobrovolnosti. Pokud služba přistoupí k vyplňování pilotních dat, vyplní v prvním řádku této sady souhlas (1 – Ano, 0 – Ne). Obsah a pojmy sledovaných pilotních dat k vybraným druhům sociálních služeb najdete v Metodice pro sběr pilotních ukazatelů, kterou najdete na úvodní straně KISSoS.
 • Třetí část Sady je Rozdělení indikátoru dle programů. Vyplňuje se skutečný stav ke dni rozpočtu (pravý sloupec). Hodnoty v levém sloupci odpovídají hodnotám indikátorů ze smlouvy/rozhodnutí, popř. dodatku. Zde je nutné vykázat indikátory k jednotlivým programům. Instrukce k vyplnění sady Rozdělení indikátoru dle programů najdete v Návodu k Rozpočtu a vyúčtování, str. 6 – 9.
 • Ve třetím termínu jsou v části Sady ještě k dispozici tři textová pole, a to pole Indikátory (zde se uvádí případný komentář k indikátorům), pole Publicita (zde se uvádí publicita pro jednotlivé programy) a pole Komentář (slouží k případnému komentáři k části Sady)

V části Náklady a Výnosy jsou předvyplněny údaje ze druhého termínu, zde zpřesňujete a doplňujete hodnoty.

 • Od r. 2023 jsou nově v části Náklady pod ř. 49 NÁKLADY CELKEM přidány další fialové řádky, kde se uvádí částky nákladů z výše vykázaných, které se vztahují pouze ke kapacitě uvedené v Dočasné síti sociálních služeb. Např. do ř. 51 Náklady na zaměstnance se uvádí ta část z ř. 1, která se vztahuje ke kapacitě uvedené v Dočasné síti. Ve 3. termínu došlo k rozpadu celkových nákladů na zaměstnance do ř. 52 až 55 – prosíme doplňte:
 • Od r. 2022 se vykazuje financování od obcí až do úrovně jednotlivých obcí. Na řádku příslušného SO ORP se přes tlačítko Přidat obec vybere konkrétní obec, která poskytla příspěvek, a poté se příslušná částka uvede do patřičného zdroje (sloupce). Částky se automaticky sečtou v nadřazeném SO ORP. Řádek SO ORP již nelze editovat, je nutné vyplnit částku v konkrétní obci.
 • Pokud sociální služba obdrží finance od dobrovolného svazku obcí, mikroregionu, MAS (ne evropské zdroje) , uvede celkovou částku v řádku 26 Jiné (např. dobrovolný svazek obcí, mikroregion, MAS) a poté uvede v poli Komentář k rozpočtu konkrétní titul/y a výši/e dotace.           
 • POZOR: když přidáte obce v jednom SO ORP, vyplňte hodnoty a uložte. Poté můžete přidávat další obce v jiném SO ORP. Obec lze v případě chybného přidání odebrat kliknutím na křížek (ale pouze v 1. termínu Rozpočtu).
 • V případě zdrojů uvedených ve sloupcích č. 2 až 10 nelze v posledním řádku „Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady“ vykázat ztrátu (-) nebo zisk (+), tzn. že tento rozdíl musí být roven 0.

Všechny vyplněné údaje se při podpisu statutárním zástupcem automaticky překlopí do Výkazu za skutečnost 2023 do sady “Členění pracovníků dle pracovního zařazení“, „Specifická data“ případně „Pilotní data“, „FINANCE – výnosy – zdroje financování“ a „FINANCE – náklady“.

Překlopená data je nutno zkontrolovat (ve Výkaze je poznáte tak, že jsou „vyšedlá“ a nedají se editovat).

V příloze e-mailu Vám zasíláme podrobnější Informace k vyúčtování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2023 a Skutečnosti sociální služby 2023 (pro služby, které jsou financovány z rozpočtu Zlínského kraje – Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje).

Informace k vyplňování Výkazů skutečnost 2023

Ve stejném termínu jako Vyúčtování bude možno odevzdávat také Výkaz skutečnost 2023, a to také prostřednictvím webové aplikace KISSoS, Menu Moje výkazy. Nejpozději 05.02.2024 ve 23:59 je nutné mít výkazy ve stavu „Ke schválení krajem“ (poskytovatel s rolí statutárního zástupce zadá u vyplněného výkazu příkaz „Předat ke schválení kraji“). V opačném případě nebude sociální služba hodnocena pro účely zařazení do Sítě sociálních služeb ZK na rok 2025.

Abyste mohli výkazy za jednotlivé služby vyplnit, je potřeba šablony výkazu nejdříve v systému vygenerovat. K vygenerování Výkazu skutečnost vedou 2 cesty:

 • ručně přes menu Moje výkazy > Výkazy k zadání;
 • nebo pokud podepíšete a odevzdáte 3. termín Rozpočtu a vyúčtování a Výkaz skutečnost jste zatím nezadali, vygeneruje se automaticky při „překlopení“ dat z 3. termínu Rozpočtu a vyúčtování.

V letošním roce se překlápí údaje ze 3. termínu Rozpočtu a vyúčtování v menu Rozpočet a vyúčtování při podpisu rozpočtu statutárním zástupcem prostřednictvím tlačítka „Podepsat a předat ke schválení krajem“:

 • do sad „FINANCE – náklady“ a „FINANCE – výnosy – zdroje financování“ se překlápí údaje ze sady „Náklady a Výnosy“ z Rozpočtu a vyúčtování
 • do sady “Členění pracovníků dle pracovního zařazení“ se překlápí počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči ze sady „Počet jednotek služby“ z Rozpočtu a vyúčtování
 • do sady „Specifická data“ se překlápí údaje ze sad s vybranými specifickými daty a také počet lůžek ze sady „Počet jednotek služby“ z Rozpočtu a vyúčtování
 • do sady „Sběr pilotních dat VÝKAZ“ se překlápí údaje za sady „Sběr pilotních dat“ z Rozpočtu a vyúčtování (platí pro vybrané druhy služeb)

Návod pro kontrolu správnosti a souvztažností mezi jednotlivými sadami výkazů naleznete mezi návody (ikonka knížky  na úvodní straně KISSoS). Některé kontroly provádí systém automaticky, v případě chyby budete aplikací upozorněni vygenerovanou hláškou.

Od letošního roku se pečovatelským službám zobrazuje sada FINANCE - výnosy - úhrady uživatelů za základní činnosti, ve které pečovatelské služby vykážou finanční vyjádření ukazatelů PHA, PHC, PUS, PUJ, PUN a PKG ze specifické sady.

Od roku 2021 je ve Výkaze sada Počet unicitních zaměstnanců k 31. 12. Jedná se o počet unicitních zaměstnanců (dle osobního čísla) v rozdělení na přímou a nepřímou péči k 31. 12. sledovaného období.

V případě, že jeden zaměstnanec vykonává práci v přímé i nepřímé péči, vykažte jej pouze v přímé péči. Počet osob je vždy celé číslo.

POZOR: Jedná se o počet unicitních zaměstnanců za IČO, ne za službu!

Poskytovatelé, kteří mají více služeb, vyplní tuto sadu pouze u jedné služby (u ostatních vykážou nuly).

Upozorňujeme na potřebu zkontrolovat a vyplnit všechny datové sady věcně správně a úplně, údaji odpovídajícími skutečnosti, protože se stanou základem pro budoucí kontroly.

Připomínáme, že ve webové aplikaci KISSoS se za daný rok vykazují:

 • Celkové náklady a výnosy související s provozem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby
 • Celková kapacita služby – jedná se o skutečný počet jednotek sociální služby za dané období. Nejedná se pouze o kapacity – tedy počet jednotek podpořených dle Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.
 • Celková výše ukazatelů, které jsou vykazovány v sadě Specifická data pro příslušné druhy sociálních služeb, kterých poskytovatel za dané období dosáhl

Všechny číselné údaje ve výkazech jsou předvyplněny hodnotou -1, kterou je potřeba změnit nejméně na hodnotu 0, pokud se daný ukazatel u vaší služby nesleduje, nebo na jeho skutečnou hodnotu. Bez toho nebude možné výkaz statutárním zástupcem služby uzavřít, potvrdit a odeslat ke zpracování a bude generována chyba.

Pokud budete potřebovat odevzdat výkaz se zápornými čísly, prosím kontaktujte  michaela.zahalkova@zlinskykraj.cz.

Metodiku pro vykazování vstupních dat pro rok 2023 platnou pro všechny druhy sociálních služeb, Podklady pro vykazování specifických sad podle jednotlivých druhů sociálních služeb pro rok 2023, Metodiku pro sběr pilotních ukazatelů pro rok 2023 platnou pro vybrané druhy sociálních služeb a Návod na elektronický podpis naleznete také na úvodní obrazovce webové aplikace KISSoS, pod tabulkou s kontaktními osobami.

Návod pro rozpočet a vyúčtování najdete na úvodní obrazovce webové aplikace KISSoS, v části Návody k jednotlivým modulům (ikonka  vpravo nahoře).

V případě dotazů se můžete obrátit na: michaela.zahalkova@zlinskykraj.cz; katerina.lukasova@zlinskykraj.cz; hana.hartlova@zlinskykraj.cz; katerina.jurikova@zlinskykraj.cz

Výše uvedené povinnosti jsou v souladu s uzavřenou „Veřejnoprávní smlouvou“, popř. vydaným „Rozhodnutím“ pro rok 2023. Pokud služba není vázána Veřejnoprávní smlouvou / Rozhodnutím, je vyplnění a odevzdání Vyúčtování a Výkazu skutečnost 2023 na bázi dobrovolnosti.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru