Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

ŽÁDOST O DOČASNÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA POKUD PŘESAHUJÍ SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (§ 19 ODST. 3 LESNÍHO ZÁKONA)

 • Základní informace k životní situaci:
Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností. Z důvodů ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů lze rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu 3 měsíců. Prodloužení je možné o další 3 měsíce.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce), v jejímž zájmu má k omezení nebo vyloučení vstupu dojít.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost vlastníka lesa.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním osobně, poštou, elektronicky.
 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřadZlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 769 01 Zlín.
Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
Bc. Jan Adámek tel 577 043 376, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz
 • Jaké doklady je nutné mít sebou:
Odůvodněná žádost vlastníka lesa.
 • Jaké jsou potřebné formuláře:
Formuláře se nepoužívají.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro jednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 dnů.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Všichni účastníci předmětného řízení a vlastníci dotčených lesů.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 •  Elektronická služba, kterou lze použít:
podatelna@kr-zlinsky.cz
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:
Sankce stanoveny nejsou.
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
 • Popis byl naposledy aktualizován:
12. 2019
 • Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven.
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru