Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

ŽÁDOST O ODNĚTÍ LESNÍCH POZEMKŮ URČENÝCH PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA NEBO O OMEZENÍ JEJICH VYUŽÍVÁNÍ O VÝMĚŘE 1 HA A VÍCE (§ 17 ODST. 1 LESNÍHO ZÁKONA)

 • Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 13 odst. 1 § 16 odst. 1 a § 17 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), v jejíž zájmu má k odnětí nebo omezení dojít.

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost o trvalé či dočasné odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním žádosti osobně či poštou, elektronicky.

 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

údaje o lesních pozemcích včetně katastrální mapy, záměr, dobu, na kterou se dočasné odnětí nebo omezení požaduje a plán rekultivace, způsob opětovného zalesnění pozemku, pokud bude po ukončení použití pro jiné účely pozemek vrácen plnění funkcí lesa, vyjádření odborného lesního hospodáře a vlastníka lesa.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře se nepoužívají.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Žadatel, jemuž bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, je povinen zaplatit poplatek za odnětí. Výši poplatku stanoví podle přílohy k tomuto zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí podle § 17 odst. 1.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro jednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 dnů.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Vlastník dotčeného pozemku.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 • Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků učených k plnění funkcí lesa.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Sankce stanoveny nejsou. 

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 • Popis byl naposledy aktualizován:

11. 12. 2019

 • Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru