Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ LESŮ DO KATEGORIE LESŮ OCHRANNÝCH NEBO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ S VÝJIMKOU VOJENSKÝCH LESŮ

 • Základní informace k životní situaci:
Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle §7 odst. 2 a § 8 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Prokázat vlastnictví k předmětným lesům. Odůvodnit žádost údaji dle platného lesního hospodářského plánu, lesního zákona a souvisejících vyhlášek a způsobem obhospodařování nebo jeho záměrem (tj. např. jednoduchým projektem). Doložit rozhodnutí jiných orgánů státní správy, která jsou důvodem ke změně kategorie lesů.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost, výpis z katastru nemovitostí k dotčeným lesním pozemkům, smlouva o nájmu lesních pozemků (pokud je žadatelem nájemce).
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro jednání, tj. dle data podání zpravidla do 30 dnů, ve složitých a rozsáhlých případech do 60 dnů.
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 • Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@zlinskykraj.cz
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.
 • Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 • Popis byl naposledy aktualizován:
11. 12. 2019
 • Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven.
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru