Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Úkoly krajského úřadů při zajišťování obrany státu podle

Zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republik § 7

1. Vyhodnocují objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují vládě, cestou ministerstva, způsob jejich ochrany; tato opatření se nevztahují na objekty v působnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře prezidenta republiky, Úřadu vlády České republiky, ministerstev, Správy státních hmotných rezerv, zpravodajských služeb České republiky, České národní banky a na objekty, které střeží ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory,

2. plánují podle rozhodnutí vlády opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

3. stanovují a realizují opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a plní další nezbytná opatření k obraně státu,

4. řídí evakuaci obyvatel a zabezpečují jejich nezbytné životní potřeby,

5. plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva,

6. vedou soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,

7. zabezpečují podle požadavků obcí přípravu občanů k obraně státu.


Vztah zákona č. 222/1999 Sb., ke krizovým zákonům

l zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení - stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení.

l Zákon 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR - stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností.

Návaznost krizových a vojenských zákonů:

 • Při plnění úkolů zajišťování obrany státu se využívají pracoviště krizového řízení, pracovní a poradní orgány zřízené podle
         krizového zákona.
 • Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za
         válečného stavu mohou orgány krizového řízení nařizovat také opatření podle krizového zákona, nejsou-li v rozporu s tímto
         zákonem.
 • Krizové plány zpracované podle krizového zákona za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany
          České republiky před vnějším napadením a za válečného stavu tvoří samostatnou část plánu obrany státu.
 • Za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a za
          válečného stavu plní orgány krizového řízení i právnické a fyzické osoby úkoly stanovené i krizovým zákonem.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru