Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Žádosti a další podání občanů jsou vyřizovány orgány Zlínského kraje podle věcné příslušnosti k dané problematice. Podání jsou přijímána podatelnou Krajského úřadu Zlínského kraje (2. etáž sídla kraje), případně v úředních hodinách v jednotlivých odborech krajského úřadu, kterých se záležitost týká.

  • Adresa pro příjem podání poštou: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
  • Adresa pro příjem elektronickou poštou: podatelna@kr-zlinsky.cz
  • Datová schránka: scsbwku

 

Při vyřizování žádostí, stížností, peticí, či jiných podání občanů se orgány Zlínského kraje řídí v jednotlivých oblastech těmito postupy:

VYŘIZOVÁNÍ PODÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

Obecná ustanovení:

Obecným právním předpisem upravujícím správní řízení je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého postupují jednotlivé odbory krajského úřadu, pokud rozhodují o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.

Zahájení řízení:

Řízení o žádosti účastníka je zahájeno dnem, kdy bylo podání účastníka doručeno krajskému úřadu (pokud je orgánem příslušným ve věci rozhodnout).

Podání:

Podání účastníka řízení může být učiněno:

  • písemně (poštou, faxem)
  • ústně do protokolu
  • v elektronické podobě.

Z podání musí být zřejmé, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní předpisy mohou stanovit jeho další případné náležitosti. 
Podání se činí u orgánu, který je věcně a místně příslušný pro jeho vyřízení. Je-li podání doručeno orgánu, který není příslušný k jeho vyřízení, je povinen toto podání neprodleně postoupit orgánu příslušnému a účastníka řízení o tomto úkonu uvědomit.
Pokud o to účastník řízení požádá, musí mu být přijetí podání potvrzeno. Tím není dotčeno automatické potvrzení doručení podání na adresu elektronické podatelny či do datové schránky kraje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Průběh řízení:

Správní orgán je povinen spolehlivě zjistit stav věci. Za tím účelem si může opatřit potřebné podklady pro rozhodnutí, jako například podání, návrhy a vyjádření účastníků řízení, důkazy (např. výslechy svědků, znalecké posudky, listiny, ohledání) a čestná prohlášení. Po zhodnocení všech zjištěných skutečností vydá správní orgán ve věci rozhodnutí.

Vydání rozhodnutí:

Rozhodnutí musí být vydáno v souladu s platnými právními předpisy a musí obsahovat předepsané náležitosti – výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Rozhodnutí musí být účastníkovi řízení oznámeno doručením písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí nebo ústním vyhlášením (jen tehdy, pokud se vzdá práva na doručení písemného vyhotovení, případně pokud tak stanoví zákon).

Lhůta pro rozhodnutí:

V jednoduchých věcech rozhodne správní orgán bezodkladně. V ostatních případech, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, rozhodne správní orgán do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 60 dnů. Pokud není možné rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit pouze odvolací orgán.

Odvolací řízení:

Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení (nebo jeho opatrovník či zmocněnec) právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Poučení o způsobu podání odvolání je nedílnou součástí každého správního rozhodnutí.

Obecně platí, že odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí a takto podané odvolání má odkladný účinek (pokud jej nevylučuje zákon nebo jej nevyloučí samotný správní orgán).

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Obecná ustanovení:

Za stížnost je považováno písemné či ústní podání, které vyjadřuje nespokojenost s činností kraje a s činností jím zřízených či založených subjektů nebo se obrací na orgány kraje ve věci ochrany oprávněného zájmu. Podání může učinit fyzická i právnická osoba.
Postup pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností se řídí příslušnou směrnicí.  

Způsob podání stížnosti:

Stížnost je možné podat písemně nebo ústně.
Písemná stížnost může být podána poštou, prostřednictvím telekomunikačních zařízení (elektronická pošta), případně osobně. Pro podání písemné stížnosti není stanoven žádný závazný formulář.
Podacím místem pro podání ústní stížnosti je věcně příslušný odbor. Pověřený pracovník o tomto podání sepíše záznam, který po přečtení předloží stěžovateli k podpisu. Na základě přímé žádosti stěžovatele je však povinen sepsat záznam o ústní stížnosti každý zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu a poté jej předat věcně příslušnému odboru.  

Zásady vyřizování stížností:

Kraj je povinen stížnost přijmout. Jestliže stížnost nespadá do působnosti Zlínského kraje, bezodkladně ji postoupí k vyřízení příslušnému orgánu.  V případě stížností, které nebyly podány ústně nebo doručeny osobně, je věcně příslušný odbor povinen ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení potvrdit stěžovateli přijetí stížnosti.
Stížnost je nutno vyřizovat urychleně, odpovědně, bez průtahů.
Stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena. Tuto lhůtu je možné překročit jen ve výjimečných, odůvodněných případech. O důvodech prodloužení lhůty musí být  před jejím uplynutím stěžovatel informován odborem, který stížnost vyřizuje.
O vyřízení stížnosti musí být podána stěžovateli zpráva, a to i v případě, bylo-li zjištěno, že stížnost není oprávněná.
V souvislosti se způsobem vyřízení stížnosti nelze uplatnit žádný opravný prostředek. Lze však využít možnosti opětovného podání stížnosti s uvedením nových skutečností, které mohou řešení stížnosti ovlivnit.
Za vyřízení stížnosti se nepožaduje žádný poplatek.

VYŘIZOVÁNÍ PETICÍ

Obecná ustanovení:

Za petici je považováno takové písemné podání (žádost, návrh nebo stížnost), ve kterém se jednotlivec sám nebo společně s jinými obrací na orgány kraje ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení patří do působnosti kraje.
Postup při přijímání, projednávání a vyřizování peticí v podmínkách Zlínského kraje se řídí příslušnou směrnicí a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Způsob podání petice:

Petice musí být vždy písemná a musí splňovat zákonem stanovené náležitosti (uvedení jména, příjmení a bydliště toho, kdo petici podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat). Pokud podání nesplňuje tyto zákonné podmínky, nebude považováno za petici a bude s ním nakládáno jako se stížností.
Petice se přijímají na podatelně sídla Zlínského kraje.

Zásady vyřizování petice:

Doručenou petici předá podatelna oddělení podpory řízení. Oddělení k petici připojí své věcné stanovisko a postoupí ji odboru právnímu a Krajský živnostenský úřad, který zpracuje veškeré dostupné podklady a na jejich základě připraví návrh dopovědi. Odpověď na petici odesílá podateli adresát petice, a to do 30 dnů ode dne doručení petice. Odpověď na petici musí obsahovat odůvodněné stanovisko k obsahu petice a ke způsobu jejího vyřízení. Doručené petice jsou v souladu s platným metodickým pokynem projednávány v Radě Zlínského kraje.
Vyřizování petice musí být rychlé, odpovědné a hospodárné. Podkladem pro vyřízení petice mohou být zejména výsledky jejího projednání s podatelem nebo jinými osobami, vysvětlení vyžádaná od fyzických nebo právnických osob a listiny vztahující se k předmětu petice, stanoviska odborů či orgánů kraje.
Pokud podání svým obsahem nesplňuje náležitosti petice, neboť je jeho obsahem stížnost, žádost, případně jiné podání směřující k zahájení správního či jiného řízení, postupuje se podle zvláštních předpisů s tím, že postoupení podání odbor právní a Krajský živnostenský úřad oznámí podateli.
Pokud je petice v rozporu se základními právy a svobodami zaručenými Listinou základních práv a svobod anebo zasahuje do nezávislosti soudů, obdrží podatel písemné odmítnutí petice s uvedením důvodů odmítnutí.
Proti odpovědi na petici nelze uplatnit opravný prostředek.
Za vyřízení petice se nepožaduje žádný poplatek.

VYŘIZOVÁNÍ JINÝCH PODNĚTŮ

Obecná ustanovení:

Při vyřizování jiných podnětů výslovně adresovaných hejtmanovi kraje, zastupitelstvu a radě kraje včetně jejich orgánů a řediteli krajského úřadu se přiměřeným způsobem použije postup pro vyřizování stížností, stanovený příslušnou směrnicí.

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

Obecná ustanovení:

Postup uplatňovaný při vyřizování žádostí o poskytnutí informace naleznete prostřednictvím tohoto odkazu.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru