Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ministerstvo zdravotnictví zpracovává Strategické hlukové mapy (ve čtyřletých cyklech) v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/49/EC, o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí. Na základě § 81c písm. c) zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví je Krajský úřad Zlínského kraje povinen zpracovat tzv. „Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Zlínského kraje“ (dále také jako AP).

Vlastní způsob řešení situace v kritickém území a tedy i návrhy konkrétních protihlukových opatření v rámci jednotlivých NCP (program snižování hluku) je zcela v kompetenci pořizovatele AP (v souladu s požadavky na obsah AP v Příloze č. 3 Vyhlášky 523/2006 Sb).

Pořizovatelem AP je u silnic II. a III. třídy Zlínský kraj, u silnic I. třídy, dálnic, železnic atd. Ministerstvo dopravy ČR, nebo příslušní správci infrastruktury jednotlivých krajů). Návrh AP byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje od 12. 6. 2019 do 28. 7. 2019 a v průběhu měl každý právo se vyjádřit a podat připomínku.

Zlínský kraj má zpracovaný tento dokument pro řízení postupů při vytváření budoucí akustické situace pomocí plánovaných opatření v rámci územního plánování, inženýrských opatření v oblasti dopravních systémů, plánování dopravy, snižování hluku ochrannými protihlukovými opatřeními a řízení oblasti zdrojů hluku.

Cílem tohoto strategického dokumentu je navrženými opatřeními snížení počtu osob zasažených hlukem nad mezními hodnotami. V rámci Akčního plánu byly vytipovány především urbanisticko-dopravní opatření (přeložky a rekonstrukce s nízkohlučnými povrchy komunikací) a doporučení zákazu nevhodné výstavby akusticky chráněných staveb (bytové a rodinné domy) v okolí komunikací s vysokým dopravním zatížením.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru