158

Zlínský kraj realizuje projekt „Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000102, na který byla poskytnuta finanční podpora z EU (Operační program Zaměstnanost plus).

Cílem projektu je podpora poskytování kvalitních komunitních pobytových služeb ve Zlínském kraji a podpora aktivit vedoucích k větší komunitní vazbě na ambulantní a terénní služby, obce, pečující osoby a klienty. Podpora komunitních pobytových služeb pro osoby s nízkou a střední mírou podpory a podpora transformovaných pobytových služeb DOZP pro osoby s vysokou mírou podpory.

Cíle bude dosaženo:

- podporou 32 sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj;

- podporou pracovníků DOZP podílejících se na implementaci transformačních plánů, a to prostřednictvím zkušených a nezávislých odborných konzultantů;

- zkvalitněním života pro osoby s vysokou mírou podpory pomocí zajištění individuálních aktivit a terapeutické podpory;

- komplexním vzděláváním pracovníků všech zapojených služeb, zvýšením jejich schopností a dovedností a výměnou zkušeností, a to prostřednictvím vzdělávacích aktivit (6 druhů), supervizí, stáží, kazuistických seminářů a podpory externích odborných konzultantů;

- realizací 26 procesních auditů;

- podporou klientům převážně služeb CHB v začlenění do komunity a zkvalitnění jejich života pomocí asistentů/koordinátorů v oblasti pracovního uplatnění;

- setkáváním aktérů transformace na různých úrovních (manažeři, ředitelé, SP, vedoucí, PSS) a jejich propojení prostřednictvím workshopů a kulatých stolů – cca 39 akcí;

- výměnou zkušeností, zvyšováním povědomí o potřebách osob se zdravotním postižením a možnostech jejich řešení prostřednictvím konference a prezentací 5 videospotů;

- financováním vzniku nových služeb cca 2 CHB pro osoby se zdravotním postižením (mentálním, duševním nebo kombinovaným onemocněním) pro celkem 16 klientů.

 

Realizace projektu byla zahájena 1.10.2022, termín ukončení projektu je 30.9.2025.

Více zde: https://zlinskykraj.cz/transformace-ve-zlinskem-kraji-zvysovani-kvality-sluzeb-1