Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 05.11.2018 a nabyla účinnosti dne 27.11.2018.

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), která je pořízena na základě Zprávy o uplatňování ZÚR ZK v uplynulém období 2012-2016 schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0733/Z22/16 ze dne 29.06.2016, je v souladu s ust. § 42 odst. 9 stavebního zákona zpracována, projednána a vydána v rozsahu měněných částí.

Předmětem aktualizace č. 2 ZÚR ZK jsou:

 • formální změny, jako jsou změny názvů, terminologie apod.,
 • úprava a případný návrh priorit územního plánování tak, aby byly v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1,upřesnění rozvojové oblasti OB9, úprava zásad pro rozhodování o změnách v území pro specifickou oblast SOB2 v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1,
 • vypuštění ploch a koridorů dopravní infrastruktury:
 • I/35 (Palačov -) Lešná- Valašské Meziříčí a I/57 Valašské Meziříčí – Pozděchov (PK03) v realizovaném úseku,
 • obchvat Kožušic (PK07) v části zasahující na území Zlínského kraje (na základě společného jednání),
 • obchvat Starého Hrozenkova (PK08),
 • obchvat Valašských Klobouk (PK11),
 • obchvat Brumova – Bylnice (PK12),
 • Bystřice pod Hostýnem - Poličná (PK15) v realizovaném úseku,
 • obchvat Kroměříže (PK18),
 • Holešov-přivaděč na D49 včetně východního obchvatu (PK20) v realizovaném úseku,
 • Pozlovice, směrová úprava (PK25),
 • heliport Zlín (L01),
 • letiště Poličná – Choryně u Valašského Meziříčí (L02),
 • přepravních zařízení Velká Vranča – Portáš (DT01),
 • přepravních zařízení Velké Karlovice – Kasárna (DT02),
 • úprava koridoru pro obchvat Ostrožské Nové Vsi a Uherského Ostrohu (PK09) – na základě upřesnění v rámci řádně projednaných a schválených územních plánů dotčených obcí,
 • vymezení ploch územních rezerv dopravní infrastruktury:
 • I/50 Brankovice- Kožušice, obchvat včetně napojení – územní rezerva,
 • obchvat Starého Hrozenkova – územní rezerva,
 • vypuštění ploch a koridorů technické infrastruktury:
 • VVN + TR110 kV/22 kV – Holešov – Bořenovice (E04),
 • 2 x VVN 110KV Hulín – Třebětice – Holešov (E12),
 • úprava koridoru technické infrastruktury VVN + TR 110 kV/22 kV Uherské Hradiště – Vésky – Veselí nad Moravou (E06),
 • vymezení plochy zátopy suché nádrže Skalička (Teplice) a zařazení mezi veřejně prospěšná opatření (PZ01),
 • úprava koridorů územního systému ekologické stability (ÚSES) – na základě upřesnění v rámci řádně projednaných a schválených územních plánů dotčených obcí,
 • aktualizace seznamu územních studií (ÚS) včetně úprav lhůt pro zpracování a vložení dat o nich do evidence územně plánovací činnosti,
 • změny grafické části ZÚR ZK v návaznosti na změny v textové části.

Do opatření obecné povahy aktualizace č. 2 ZÚR ZK, jeho odůvodnění a dokladové dokumentace může každý, dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. § 164 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín, ve 12. etáži, a v elektronické podobě – viz níže.

V souladu s ust. § 42 odst. 4 stavebního zákona Krajský úřad Zlínského kraje zajistil vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2. Toto vyhotovení je rovněž zveřejněno na internetových stránkách Zlínského kraje:

 

Dokumenty ke stažení

download.png (647 b) Opatření obecné povahy – Aktualizace č. 2 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 1 Textová část aktualizace č. 2 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 2 Grafická část aktualizace č. 2 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 3 Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem – odůvodnění navržených změn

download.png (647 b) Příloha č. 4 Grafická část odůvodnění – odůvodnění aktualizace č. 2 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 5 Vyhodnocení stanovisek uplatněných k návrhu aktualizace č. 2 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 9 Námitky připomínky a další podání uplatněné k návrhu aktualizace č. 2 ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č. 10 Text s vyznačením změn

download.png (647 b) Příloha č. 11 Grafická část v předpokládané podobě úplného znění ZÚR ZK po aktualizaci č. 2

download.png (647 b) Usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0454/Z15/18

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru