Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 12.09.2012 usnesením č. 0749/Z21/12.

Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále aktualizace ZÚR ZK), která je pořízena na základě Zprávy o uplatňování ZÚR ZK v uplynulém období 2008-2010 schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0362/Z12/10 ze dne 15.09.2010, je v souladu s ust. § 42 odst. 2 stavebního zákona zpracována, projednána a vydána pouze v rozsahu měněných částí. Předmětem aktualizace ZÚR ZK jsou:

  • úprava priorit územního plánování, rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí a terminologie v souladu s PÚR ČR 2008,
  • převedení záměru železnice Z01 v úseku Vizovice–Valašská Polanka z návrhu do územní rezervy,
  • vypuštění ploch suchých vodních nádrží a ochranných valů,
  • vypuštění koridoru územní rezervy VVN 110 kV Uherský Brod–Strání (-Slovensko),
  • převedení VTL obchvat Vsetína z návrhu do stavu,
  • úprava vedení trasy regionálního biokoridoru RBK 1582 Hrabůvka-Na Horách,
  • vypuštění ploch územních rezerv výhledových vodních nádrží: Ostrožská Lhota (Okluka), Solanec (Leští), Rožnov (Rožnovská Bečva), Halenkov (Dinotice), Záhorovice (Kladenka), Ořechov (Vážanský potok), Lužná (Senice), Ostroh (Morava),
  • vypuštění územních studií, jejichž pořízení je ukončeno, úprava územního vymezení územní studie pro železnici a návrh pořízení územní studie Prověření elektrického vedení 400 kV Otrokovice-Vizovice-Střelná-hranice ČR/Slovensko a úprava termínů pro zpracování územních studií a jejich vklad do evidence územně plánovací činnosti.

Do opatření obecné povahy aktualizace ZÚR ZK, jeho odůvodnění a dokladové dokumentace může každý, dle s ust. § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ust. § 164 stavebního zákona, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Do aktualizace ZÚR ZK je dále možno nahlédnout v listinné podobě na Krajském úřadě Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín, ve 12. etáži, a v elektronické podobě – viz. níže. Rovněž je v souladu s ust. § 164 odst. 2 stavebního zákona a ust. § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, uveden odkaz na zveřejněné příslušné usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje.

V souladu s ust. § 42 odst. 2 stavebního zákona Krajský úřad Zlínského kraje zajistí vyhotovení Zásad územní rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav po vydání této aktualizace. Toto vyhotovení bude následně rovněž zveřejněno na internetových stránkách Zlínského kraje.

ZÚR ZK zahrnující právní stav po vydání aktualizace budou poskytnuty stavebním úřadům na území Zlínského kraje, úřadům územního plánování na území Zlínského kraje, krajským úřadům sousedních krajů a Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

 

Dokumenty ke stažení

download.png (647 b) Opatření obecné povahy - Aktualizace ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č.1 Textová část aktualizace ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č.2 Grafická část aktualizace ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č.3 Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem – odůvodnění navržených změn

download.png (647 b) Příloha č.4 Grafická část odůvodnění – odůvodnění aktualizace ZÚR ZK

download.png (647 b) Příloha č.5 Vyhodnocení uplatněných stanovisek a připomínek k návrhu aktualizace ZÚR ZK včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle ust. § 37 SZ

download.png (647 b) Příloha č.6 Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace ZÚR ZK na udržitelný rozvoj území - textová část, grafická část

download.png (647 b) Příloha č.8 Stanovisko MŽP k vyhodnocení vlivů na ŽP

download.png (647 b) Příloha č.9 Námitky a připomínky uplatněné v řízení o aktualizaci ZÚR ZK 

download.png (647 b) Příloha č.10 Návrh právního stavu ZÚR ZK po vydání aktualizace – textová část

download.png (647 b) Příloha č.11 Návrh právního stavu ZÚR ZK po vydání aktualizace – grafická část

 

Související dokumenty

download.png (647 b) Záznam z veřejného projednání A ZÚR ZK

download.png (647 b) Záznam z veřejného projednání A ZÚR ZK - příloha1

download.png (647 b) Záznam z veřejného projednání A ZÚR ZK - příloha2

download.png (647 b) Záznam z veřejného projednání A ZÚR ZK - příloha3

download.png (647 b) Záznam z veřejného projednání A ZÚR ZK - příloha4

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru