Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Program:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:
7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Období realizace:
1. 9. 2013 do 30. 6. 2015

Celkový rozpočet:
112 058 585,46 Kč

Financování:
Evropská unie (ESF): 85 %
Státní rozpočet: 15 %

Stručný obsah:
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací (zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.
V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou (v souladu se ŠVP partnerských SŠ a s nimi spolupracujících ZŠ) realizovány nové volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení těchto prostor. Pedagogům zájmových oborů bude poskytnuta metodická podpora, přínosem pro ně a potažmo žáky budou znalosti a praktické zkušenosti získané při vzájemné spolupráci škol.
Projekt bude realizován prostřednictvím partnerů. Na projektu bude spolupracovat celkem 16 středních škol - center přírodovědného a technického vzdělávání.

Všeobecný cíl:
Cílem projektu je neinvestiční a investiční podpora oblasti přírodovědného a technického vzdělávání na vybraných středních a s nimi spolupracujících základních školách ve Zlínském kraji.

Specifický cíl:
- Podnítit zájem žáků středních a základních škol o technické a přírodovědné obory;
- Vytvořit ve vybraných středních školách Zlínského kraje regionální centra přírodovědného a technického vzdělávání s moderním vybavením;
- Zajistit efektivní využívání center vzdělávání pro výuku a volnočasové aktivity žáků středních a základních škol;
- Podpořit spolupráci mezi základními a středními školami a školami a zaměstnavateli ve Zlínském kraji;
- Metodicky podpořit pedagogy technických a přírodovědných oborů.

Cílové skupiny:
Projekt se zaměřuje na tři cílové skupiny:
- žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji - žáci ZŠ, žáci SŠ;
- pracovníci škol a školských zařízení - pedagogičtí pracovníci ZŠ, pedagogičtí pracovníci SŠ;
- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení - vedoucí pracovníci ZŠ, vedoucí pracovníci SŠ.

Aktivity projektu:
V RÁMCI PROJEKTU BUDOU REALIZOVÁNY NÁSLEDUJÍCÍ KLÍČEOVÉ AKTIVITY:
- Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství
- Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání
- Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení pořízených v rámci projektu
- Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce využívajících výstupů OP VK
- Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
- Vytváření sítí spolupracujících škol – burza středoškolských služeb
- Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ
- Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání
- Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ
- Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje
- Badatelsky orientované vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením – využití výstupů z IPo a IPn
- Krajská setkání metodiků
- Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmů žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů
- Zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů
- Stavební úpravy škol
- Stáže pedagogických pracovníků SŠ a ZŠ a naopak
- Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky
- Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity při výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ
- Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických přírodovědných předmětů jako druhého pedagoga ve výuce

Aktuální stav realizace aktivit:
Dne 28. května 2015 se od 9 do 15 hodin ve Školicím středisku II Slováckých strojíren, a.s. v Uherském Brodě uskutečnilo Krajské setkání pedagogů základních a středních škol se zástupci firem a veřejných institucí.
Program a prezentace - viz Dokumenty ke stažení.
V rámci projektu byla vytvořena Příručka dobré praxe - viz Dokumenty ke stažení. Další výstupy projektu jsou dostupné na www stránkách jednotlivých partnerů projektu.
Aktivity projektu byly ukončeny k 30. 6. 2015

Kontaktní údaje:
RNDr. Ludmila Bernátková, manažerka projektu, tel.: 577 043 780, e-mail: ludmila.bernatkova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru