Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Natura 2000

Na základě požadavků vyplývajících ze Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii ze dne 16. Dubna 2003, byly směrnice o ptácích a habitatová směrnice transponovány do českého právního řádu. Tím byly stanoveny podmínky pro vytvoření soustavy Natura 2000. Součástí území Natura 2000 v ČR jsou evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti.
Od března 2008 začala běžet krajskému úřadu lhůta, k zabezpečení ochrany evropsky významných lokalit, během níž musel vlastníkům dotčených pozemkům nabídnout možnost využití smluvní ochrany evropsky významných lokalit. Pokud vlastníci dotčených pozemků neprojevili v zákonné lhůtě o uzavření smluvní ochrany zájem nebo uplynula lhůta pro uzavření smluvní ochrany, musely být tyto EVL, nebo jejich části, vyhlášeny za zvláště chráněná území vydáním normativního právního aktu (nařízení rady kraje).
 

Evropsky významné lokality

Babí hora Kněžpolský les Nad Jasenkou Rochus Troják
Březnice u Zlína Kobylí hlava Nad Kašavou Rusava - Hořansko Údolí Bánovského potoka
Čerťák Kojetínské vrchy  Nedakonický les Rusava - kostel Údolí Okluky
Hostýnské vrchy Kotrlé Ondřejovsko Semetín Uhliska
Hustopeče - Štěrkáč Kovářův žleb - Obora Ovčírka Skalky Újezdecký les
Choryňský mokřad Kurovice - lom Podkrálovec Slušovice - kostel Valy - Bučník
Chřiby Lidečko - kostel Polichno - Pod duby Stonáč Velká Vela
Chvalčov Luhačovice - zámek Popovické rybníky Strabišov - Oulehla  
Insel Mokřad Pumpák Pozděchov Stráně u Popovic  
Jankovice - kostel Mokřad u Slováckých strojíren Pozděchov - kostel Střížovice  
Jasenová Morava - Chropyňský luh Remízy u Bánova Štola sintrová  

Ptačí oblasti

Horní Vsacko

Hostýnské vrchy

 

Maloplošná zvláště chráněná území

Krajský úřad Zlínského kraje spravuje 147 maloplošných zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka na území Zlínského kraje, mimo území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a chráněné krajinné oblasti Beskydy.
 
Babí hora Jalovcová louka Medlovický lom Polichno - Pod duby Stráň
Barborka Jarcovská kula Mokřad Pumpák Pozděchov Stráně u Popovic
Bašnov Jasenice Mokřad u Slováckých strojíren Prlov Sucháčkovy paseky
Bečevná Ježovský lom Mokřady Vesník Průkopa Svantovítova skála
Bernátka Ježůvka Myšince Přehon Terasy
Bezedník Kamenec Na Jančích Rameno Moravy Tesák
Bludný Kanada Na letišti Remízy u Bánova Tlumačovská tůňka
Bralová Kazatelna Na želechovických pasekách Rochus Trnovec
Břestecká skála Kelčský Javorník Nad Jasenkou Rovná hora Trubiska
Budačina Klenov Nad Kašavou Rusava - Hořansko Tůň u Kostelan
Bukové hory Kobylí hlava Nádavky Rusava - Na skále U rybníka
Bzová Kolébky Nádrž Tesák Růžděcký Vesník U Vaňků
Čerňava Komínky Nazaret Rybník Neratov Údolí Bánovského potoka
Čerťák Kopce Obora Salašské pěnovce Údolí Okluky
Čertovy skály Kotrlé Obřany Semetín - lesní prameniště Uhliska
Čertův kámen Koukolky Ocásek Semetín - luční prameniště Újezdecký les
Drážov Kovářův žleb Okluky Sirnaté lázně Včelín
Dubcová Kozel Olšava Skalka-Polomsko Vela
Dubina Králky Ondřejovsko Skalky Vlčnovský háj
Halvovský potok Křížový Orlí hnízdo Skalky u Hulína Vrchové
Holíkova rezervace Kurovický lom Ovčírka Skály Vršky - Díly
Holý kopec Lačnov Pavlínka Slanice pramen Vřesoviště Bílová
Hrádek Lázeňský mokřad Pernikářská Slanice studna Záříčské louky
Hrádek Loučka pod Bukovinou Pivovařiska Smolinka Záskalí
Hříštěk Louka pod Rančem Pod Drdolem Smrdutá Zbrankova stráň
Huštěnovická ramena Louky pod Štípou Pod Husí horou Smutný žleb Zelené údolí
Chladná dolina Lúčky - Roveňky Pod Kozincem Sochová Želechovické paseky
Choryňská stráž Máchova dolina Pod lázněmi Solisko  
Choryňský mokřad Makovica Pod Obecním kopcem Stará Hráz  
Chvalčov Maršava Podskaličí Stonáč  

 

Kategorie maloplošných zvláště chráněných území

Přírodní rezervace je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast.
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický a geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. Cílem ochrany je uchování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany.
 
Všechna dosud vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území mají svoje ochranné pásmo. Je buď vyhlášené na konkrétní ploše, nebo je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.
 

Jaké jsou ochranné podmínky?

Ve zvláště chráněných územích jsou stanoveny zakázané nebo nedovolené činnosti, které by mohly negativně ovlivnit jejich přírodní vývoj v základních a bližších ochranných podmínkách.
 
Základní ochranné podmínky v maloplošných chráněných územích jsou stanoveny v §§ 33, 34 a 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Na území přírodních rezervací je např. zakázáno hospodařit způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, které mohou způsobit změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystému anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, stavět, rozšiřovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů, sbírat či odchytávat rostliny a živočichy kromě výkonu práva myslivosti a rybářství či sběru lesních plodů. Na územích přírodních památek je zakázána změna nebo poškozování přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození.
 
Výjimku ze základních ochranných podmínek může povolit příslušný orgán ochrany přírody jen v případě, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody nebo pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Souhlas k činnostem vymezených v bližších ochranných podmínkách může vydat příslušný orgán ochrany přírody. Příslušným orgánem ochrany přírody mimo území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Beskydy je Krajský úřad Zlínského kraje. 
 
V ochranném pásmu zvláště chráněných územích je nutný souhlas orgánu ochrany přírody k umisťování, povolování nebo provádění staveb, změně způsobu využití pozemků, terénním úpravám, změnám vodního režimu pozemků nebo k nakládání s vodami, k použití chemických prostředků a ke změnám druhu pozemku.
Poškození, zničení nebo nedovolené změny v chráněných územích, zničení označení a vybavení zvláště chráněného území, vykonání činnosti zakázané v ochranném pásmu mohou být kvalifikovány jako přestupek nebo protiprávní jednání a mohou být sankcionovány pokutou až do výše 2 milionů Kč. Tyto pokuty může ukládat příslušný orgán ochrany přírody nebo Česká inspekce životního prostředí.
 

Plány péče

Lidské aktivity, které jsou v souladu s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území, jsou usměrňovány prostřednictvím plánů péče. Tyto plány vycházejí z inventarizačních průzkumů a dalších odborných materiálů a obsahují pokyny zejména pro provádění praktických zásahů, vedoucích k udržení, resp. zlepšení stavu předmětu ochrany. Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Plány péče schvaluje příslušný orgán ochrany přírody zpravidla na období 10 let.
 

Vyznačení zvláště chráněného území v terénu

Označování zvláště chráněných území v terénu se provádí červenými pruhy ve výšce 1,5 m umístěnými na kmenech stromů nebo na sloupcích tak, že jeden pruh probíhá po celém obvodu kmene (sloupku), druhý jen z vnější strany chráněného území. Při pohledu zevnitř je viditelný jen jeden pruh, při pohledu zvenčí oba dva. Na přístupové cesty a exponovaná místa se umisťují tabule se státním znakem a označením kategorie chráněného území. V častěji navštěvovaných územích jsou na přístupových cestách umístěny informační tabule.
 

Úloha Krajského úřadu Zlínského kraje v péči o přírodní rezervace a památky

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zajišťuje kromě administrativně právní agendy pro zvláště chráněná území zpracování odborných podkladů, inventarizačních průzkumů, zpracování a projednání plánů péče, realizaci značení hranic a praktických zásahů v terénu uskutečňovaných na základě platných plánů péče, popularizaci chráněných území pomocí informačních tabulí a vydávání publikací.
 
Vyhlašovací dokumentace včetně platných plánů péče je veřejně přístupná na webových stránkách Digitálního registru Územního systému ochrany přírody.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru