Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Samostatná působnost
 • Zpracovává návrh koncepce podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s ministerstvem kultury zpracovává návrhy plánů (dlouhodobých, střednědobých a prováděcích) a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji.
 • Odpovídá za administraci programů Fondu kultury Zlínského kraje, sekce KULTURA:
 1. Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu (KUL03).
 2. Program na podporu odborné činnosti v památkové péči (KUL07).
 3. Individuální podpora - památky.
 • Zajišťuje projekt „Lidová stavba roku Zlínského kraje“.

Přenesená působnost

 • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území kraje, ve znění pozdějších předpisů.
 • Metodicky řídí výkon státní památkové péče na území kraje a je odvolacím správním orgánem pro obce s rozšířenou působností na úseku státní památkové péče.
 • Dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů:
 1. Zabezpečuje ochranu kulturních památek při vzniku mimořádné či krizové situace.
 2. Zpracovává plán ochrany kulturních památek jako součást krizového plánu.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru