Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

O OCHRANĚ DRUHŮ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN REGULOVÁNÍM OBCHODU S NIMI A DALŠÍCH OPATŘENÍCH K OCHRANĚ TĚCHTO DRUHŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ – CITES – VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O VÝJIMCE ZE ZÁKAZU OBCHODNÍCH ČINNOSTÍ

 • Základní informace k životní situaci:

Účelem zákona je ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití. Orgán kraje dle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), (dále jen "zákon"), vydává potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností k jednotlivým exemplářům. 

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba, jež je držitelem exempláře. 

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností (dále jen „Potvrzení“) se vyřizuje pouze pro exempláře zařazené do skupiny A (řešeno nařízení Komise (ES) č. 1497/2003). Potvrzení vydává krajský úřad a platí pro obchodování na územích všech členských států Evropské unie. Na území ČR je nedílnou součástí tohoto Potvrzení ES registrační list, nestanoví-li vyhláška č. 227/2004 Sb. jinak.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním vlastní žádosti zaslané poštou nebo vyplněním formuláře přímo na úřadě.

 • Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení právní a ochrany přírody.

 • Kde a s kým životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení právní a ochrany přírody, kanc. č. 1129:

Mgr. Dagmar Metyšová pro okr. Zlín, tel. 577 043 389, e-mail: dagmar.metysova@zlinskykraj.cz

Ing. Ivona Démuthová pro okr. Kroměříž tel. 577 043 393, e-mail: ivona.demuthova@zlinskykraj.cz

Bc. Pavel Šnajdara pro okr. Uh.Hradiště tel. 577 043 362, e-mail: pavel.snajdara@zlinskykraj.cz

Mgr. Magdaléna Šnajdarová pro okr. Vsetín tel. 577 043 394. e-mail: magdalena.snajdarova@zlinskykraj.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pro obchodování s exempláři skupiny A: Pro vydání Potvrzení musí majitel doložit kopie registračních listů rodičů, případně prarodičů, datum a místo narození nových exemplářů, latinský a český název druhu, nezaměnitelné označení exempláře, aktuální adresu majitele exempláře. Jestliže exemplář nelze nezaměnitelně označit, doloží majitel tuto skutečnost veterinárním osvědčením. Náhradním označením mohou být fotografie exempláře doplněné popisem individuálních znaků. Tyto znaky napíše majitel na rubovou stranu fotografie. Fotografie se předkládá vždy ve 2 kusech. Fotografie musí být barevná o rozměrech 10 x 15 cm, musí být technicky dokonalá (ostrá, barevně věrná). Dvě třetiny plochy fotografie musí zabírat tělo exempláře. U želv se fotí plastron, u ještěrů boční strana těla, u hadů první třetina těla. Jestliže exemplář vykazuje trvalé individuální znaky (např. defekt končetin, jizvy po zranění apod.), fotí se tyto samostatně v detailu, případně na se fotce zakroužkováním zdůrazní jejich existence a uvede se v popisu na zadní straně fotky. Jestliže majitel žádá o udělení výjimky z obchodování podle čl. 8 odst. 3 písm. e), f) a g) musí k žádosti doložit stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze. Jestliže žádá o udělení výjimky na odchovy exemplářů, žádá AOPK v Praze o toto stanovisko krajský úřad.

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na Krajském úřadě Zlínského kraje, kanc. č. 1129.  

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek je ve výši 100 Kč za kus.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb. ve lhůtě do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů.

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

pouze žadatel

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

V případě, že předložené podklady při podání žádosti o udělení výjimky jsou pro Agentury ochrany přírody a krajiny nedostačující pro určení legálního odchovu doplní žadatel doklady o legálním nabytí exempláře na základě výzvy krajského úřadu.

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., Nařízení rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, Nařízení komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, Nařízení komise (ES) č. 1497/2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97, Nařízení komise (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství, Nařízení Komise č. 865/2006, ve znění Nařízení Komise č. 100/2008, kterým se provádějí některá ust. Nařízení Rady č. 338/97

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Řádným opravným prostředkem je odvolání (dle zákona č. 500/2004 Sb.). Uplatňuje se dle poučení uvedeného v rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě přestupku dle § 31 zákona až do výše 200 000 Kč fyzické osobě. V případě správního deliktu právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1 500 000 Kč. 

 • Nejčastější dotazy:

Získání již registrovaného exempláře: Při nákupu exempláře skupiny A je nutné od prodávajícího požadovat k exempláři řádně vyplněný registrační list a Potvrzení ES. Tato skutečnost platí na území ČR. Při nákupu mimo území ČR je dokladem o původu pouze Potvrzení ES, ale nový majitel má povinnost do 15 dnů zažádat místně příslušný krajský úřad o vydání nového registračního listu.

Kdy o Potvrzení žádat: Potvrzení je nezbytně nutné mít vyřízené dříve, než majitel exemplář začne nabízet k prodeji. Potvrzení je časově neomezené, jestliže v kolonce č. 2 a v kolonce č. 20 není stanoveno jinak.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru