Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

1)        Specifické údaje pro Žádost

  • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.1. Programu: Jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k sociální službě druhu domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, pečovatelská služba a týdenní stacionáře, uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby – poskytovatel, dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že požadované informace v ní uvedené se jí týkají (formulář obsahuje doplňující informace, které jsou nezbytné pro stanovení finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb ve Zlínském kraji a tyto informace nejsou obsaženy v Žádosti zpracovávané v příslušném počítačovém programu).

2)         Rozdělení nákladů, přepočtených úvazků a dotace podle formy a krajů působnosti

  • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.2. Programu: Jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k sociální/m službě/ám uvedené/ým v Žádosti v aplikaci OKslužby – poskytovatel, dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že sociální služba/y je/jsou poskytována/y ve více krajích, tj. působnost sociální/ch služby/eb a tím i požadavek na finanční podporu je % rozdělen do více krajů.

3)        Prohlášení o bezdlužnosti a neexistenci závazků dle článku V. odstavce 2. Programu

  • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.3. Programu: Jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby na samostatném formuláři pouze v případě, že není součástí Žádosti zpracovávané v příslušném počítačovém programu.

4)        Kopie rozhodnutí o registraci sociální služby účinného v době podání Žádosti

  • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.4. Programu: Jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že registrujícím orgánem není Krajský úřad Zlínského kraje.

5)        Žádost o registraci nebo změnu platné registrace sociální služby

  • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.5. Programu: Jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že koresponduje s Akčním plánem pro rok 2022 a nebyla dosud schválena registrujícím orgánem.

6)        Vnitřní směrnice (předpis) stanovující podmínky rozúčtování společných nákladů na jednotlivé sociální služby

  • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.6. Programu: Jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě společných nákladů vznikajících v souvislosti s poskytováním více sociálních služeb.

7)        Zplnomocnění zástupce

  • V souladu s článkem X. odstavcem 2. bodem 2.7. Programu: Jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že k podání Žádosti zplnomocní statutární zástupce jinou osobu.

8)        Výpis údajů o skutečném majiteli

  • Jedná se o nepovinnou přílohu, kterou k celkové Žádosti dokládá poskytovatel sociální služby pouze v případě, že má skutečné/ho majitele, kteří/který jsou/je uvedeni/uveden v Evidenci skutečných majitelů. Výpis údajů o skutečném majiteli je možno získat z Evidence skutečných majitelů, a to na portále Ministerstva spravedlnosti (https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik). Poskytovatel sociální služby, který ve smyslu § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nemá skutečného majitele, musí tuto skutečnost potvrdit čestným prohlášením, které je součástí Žádosti zpracovávané v příslušném počítačovém programu.

Dokumenty ke stažení

.xlsx ad 1) Specifické údaje pro Žádost pro rok 2022_Příloha Žádosti 13,31 kB  
.xlsx ad 2) Rozdělení nákladů, úvazků a dotace podle formy a krajů působnosti 2022_Příloha Žádosti 17,78 kB  

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru