Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Program KUL01 - Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí místního významu

Aktuálně vyhlášená výzva

Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu tj. vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje, které svým významem zásadně propagují Zlínský kraj.

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:

 • přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití kulturních památek Zlínského kraje,
 • obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně postižených),
 • podpora nekomerční klubové scény,
 • návaznost projektu na regionální, krajská a celorepubliková kola soutěží a přehlídek.

 

Program KUL03 - Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu

Aktuální vyhlášená výzva 

Cílem Programu je obnova kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit:

 • obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památky místního významu,
 • obnova kulturních památek a památek místního významu nacházejících se na území Zlínského kraje,
 • obnova kulturních památek a památek místního významu využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické nebo jiné veřejně prospěšné účely,
 • motivace vlastníků kulturních památek a památek místního významu k jejich obnově v souladu se zásadami státní památkové péče.

Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí dotace

 

Program KUL04 - Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji

Aktuálně vyhlášená výzva
 
Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji směřuje ke zkvalitnění a zachování tradičního kreativního odvětví, zatraktivnění a využití potenciálu Zlínského kraje pro rozvoj audiovize, vlajkové lodi kreativních průmyslů.
 
Podpora ve formě dotace bude poskytována v rámci Programu právnickým i fyzickým podnikajícím osobám na výrobu audiovizuálního díla realizovaného minimálně zčásti na území Zlínského kraje s významnými kulturními, ekonomickými, marketingovými i vzdělávacími přínosy pro kraj.
 
Cílem Programu je snaha o vytvoření optimálních podmínek v kraji směřujících k posílení a uchování hodnot zlínské filmové kultury, rozvoje filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví se zájmem o zajištění konkurenceschopnosti v národním i mezinárodním měřítku. Dále pak rozvoj filmového průmyslu na území kraje; podpora místní kultury kraje; rozvíjení nových forem spolupráce aktérů místní kultury včetně využití potenciálu tradičního a uměleckého řemesla kraje; zapojení odborných profesí, herců nebo studentů; marketingový efekt (propagace kraje, zviditelnění lokací, filmová turistika, cestovní ruch), hodnotí se s ohledem na lokální, regionální a mezinárodní přesah projektu.
 
Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí dotace
 

Program KUL06 - Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu

Aktuálně vyhlášená výzva
 
Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, tj. aktivit a akcí přesahující hranice Zlínského kraje s celostátním nebo mezinárodním dosahem, které zásadním způsobem propagují Zlínský kraj.
 
Důvodem poskytnutí dotace je zachování, rozvoj a propagace kulturního života na území Zlínského kraje.
 
V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:
- přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití kulturních památek Zlínského kraje,
- obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně postižených),
- propagace Zlínského kraje v celostátním nebo mezinárodním měřítku.
 
Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí dotace

 

Program KUL07 - Program na podporu odborné činnosti v památkové péči

Aktuálně vyhlášená výzva 

Cílem Programu je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, tzn. veřejně prospěšných projektů spolků, popř. jiných subjektů, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu na území Zlínského kraje a k popularizaci péče o něj.

Důvodem poskytnutí dotace je především naplnění těchto priorit:

 • Zvýšení vlivu na samosprávy obcí a podpora spolkové činnosti v zájmu jejich zapojení do obnovy památek,
 • zvýšení povědomí o kulturně historickém bohatství Zlínského kraje,
 • podpora edukace,
 • posilování regionálního patriotismu,
 • podpora života v kulturních památkách a památkách místního významu v kraji,
 • vytváření pozitivního obrazu památkové péče v kraji.

Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí dotace

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru