Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ministerstvo zemědělství poskytuje podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. níže uvedené příspěvky na vybrané myslivecké činnosti:

 • Zlepšování životního prostředí zvěře
  • založení nebo údržba políček pro zvěř
  • zřizování napajedel pro zvěř
  • instalace betonových nor na lov lišek
  • instalace lapacích zařízení
  • instalace hnízdních budek pro vodní ptáky
  • instalace stacionárních nebo mobilních odchytových zařízení na spárkatou zvěř
  • instalace krmelců pro drobnou zvěř
  • pořízení akusticko-světelných plašičů zvěře pro její ochranu při zemědělských činnostech
  • krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře v přezimovací obůrce
 • Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
  • vypuštění tetřeva hlušce
  • vypuštění tetřívka obecného
  • vypuštění koroptví polních
  • vypuštění zajíců polních
  • umístění přenosných přístřešků pro koroptve
 • Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
  • oborní chov kozy bezoárové
  • oborní chov bílého jelena
 • Použití dravců v ochraně rostlin
  • instalace hnízdních podložek a budek pro dravce
  • rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě
 • Preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře
  • nákup a aplikace veterinárního antiparazitického přípravku pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře
  • laboratorně provedené veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře
 • Snižování početních stavů kormorána velkého
 • Snižování početních stavů prasete divokého
 • Ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin
  • založení nových remízků mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
  • výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Chladicí zařízení pro ulovenou zvěř
 • Chov a výcvik národních plemen loveckých psů, úspěšný odchov jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního
 • Chov a výcvik loveckých dravců, úspěšný odchov jestřába lesního, sokola stěhovavého, raroha velkého nebo orla skalního

AKTUÁLNÍ INFORMACE - ZDE

POZOR !

- žádost je nutno doručit na krajský úřad po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za

období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

-  za celé období je možno podat jen 1 žádost

-  žadatel sestavuje žádost o poskytnutí finančního příspěvku prostřednictvím modulu pro žadatele,  

   který po odeslání dat žádosti příslušnému podacímu místu umožní žadateli zobrazit formulář žádosti

   (bez ochranného vodoznaku) pro tisk, ten pak žadatel doručí podacímu místu

-  v modulu je možné udělat pokusné žádosti, pokud nebudou odeslány na podací místo, nikdo kromě

   podatele je neuvidí,

- právnické osoby, které podle zákona č. 37/2021 Sb. mají povinnost evidovat skutečné majitele, jsou

nově povinny k žádosti přikládat VÝPIS ÚDAJŮ Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ platných k

okamžiku podání žádosti (výpis nesmí být starší 3 měsíců). Právnické osoby s datovou schránkou

tento výpis získají zdarma na webu Evidence skutečných majitelů (esm.justice.cz) po přihlášení

pomocí údajů používaných k přihlášení do datové schránky. Právnické osoby bez datové schránky

získají výpis u příslušného rejstříkového soudu; tato možnost je zpoplatněna.

-  na jedno přihlášení je možno podat žádosti za různé honitby, je tedy možné požádat někoho,   

   aby  elektronickou žádost podal. Je možno použít na stejné přihlášení jako na lesnické dotace

-  po elektronickém vyplnění je nutno žádost z modulu vytisknout a v papírové formě poslat na   

   podací místo

 

Podací místo:  Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, ID DS: scsbwku

Termín pro podání žádostí: do 31. 8. 2024

Kontakt: Ing. Alice Ohnoutková, tel. 577 043 367, e-mail: alice.ohnoutkova@zlinskykraj.cz

 MODUL PRO ŽADATELE - ZDE http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui

- žadatel si pro práci v modulu pro žadatele zřizuje uživatelský účet pro práci v prostředí webového      

  portálu MZe www.eagri.cz, přičemž pro práci v modulu pro žadatele postačuje tzv. omezený

  registrovaný účet, který se zřizuje prostřednictvím formuláře přístupného na TÉTO 

  ADRESE https://eagri.cz/ssl/nosso-app/eagriapp/pristup/.

- platnost pravidla, kdo dřív přijde, ten dřív bere peníze, zde neplatí. Žádosti do 31. 8. 2024 budou   

  vypláceny buď v plné výši, nebo rovnoměrně kráceny ke konci roku 2024.

 

Doplňující informace k registraci chladících zařízení

Každé takovéto zařízení musí být dle § 5 vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství registrováno u krajské veterinární správy, a to na základě podání žádosti a uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru