Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Finanční způsobilost je schopnost podniku dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnik prokáže, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používání jediné vozidlo nad 3,5t  a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Pro vozidla převyšuje 2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny v mezinárodní dopravě, prokáže, že na každý rok disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 1 800  EUR na první používané vozidlo a 900 EUR na každé další používané vozidlo.

Stanovení směnného kurzu pro rok 2024

Pro rok 2024 v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (C/2023/75) činí

1 euro = 24,460 Kč

 V návaznosti na výše uvedený kurz je podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou-li používány ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě, a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně: 

220 140,- Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tun,

122 300,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,

22 014  pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

 44 028 Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,

 22 014 Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.

 

Prokázání finanční způsobilosti před zahájením provozování silniční motorové dopravy na základě koncese na silniční motorovou dopravu

  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, a nově od 2,5 tuny jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče

Finanční způsobilost musí žadatel o koncesní listinu k provozování silniční motorové dopravy (pokud je pro tento druh dopravy FZ vyžadována) prokázat na příslušném dopravním  úřadu.

Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu podle sídla, jde-li o právnickou osobu i o fyzickou osobu.

Žadatel o koncesi může prokázat finanční způsobilost ověřenou zahajovací rozvahou nebo pojistnou smlouvou nebo bankovní zárukou.

 Podnikatel v silniční dopravě je povinen před zahájením provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich státní poznávací značku ČR, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob včetně řidiče, tovární značku a obchodní označení a nahlásit každou změnu v těchto údajích do 30 dnů.

K ověření těchto údajů dopravce předloží v kopii technické průkazy vozidel, případně nájemní smlouvy.

 Prokázání finanční způsobilosti je podmínkou pro vydání koncesní listiny.

 Finanční způsobilost prokazuje ten, kdo provozuje na základě koncese silniční motorovou dopravu

  • nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, a nově od 2,5 tuny jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

 Finanční způsobilost  prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději  do 31.7. toho kterého roku a musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy.

Požádá –li dopravce  před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.8. kalendářního roku.

O splnění finanční způsobilosti příslušný dopravní úřad nevydává žadateli žádné písemné potvrzení.

Dopravce, který vede účetnictvíprokazuje FZ účetní závěrkou (rozvaha v plném rozsahu nebo rozvaha ve zjednodušeném rozsahu, výkaz zisků a ztrát), ověřenou auditorem, nebo daňovým poradcem, nebo účetní s živnostenským listem, nebo ověřovací doložkou příslušného správce daně.

Dopravce může prokázat finanční způsobilost i bankovní zárukou, nebo pojistnou smlouvou.

Účetní závěrka se předkládá za bezprostředně předcházející uzavřené účetní období.

Dostupný kapitál a rezervy k prokázání FZ se stanoví jako rozdíl, o který celková aktiva převyšují hodnotu cizích zdrojů bez evidovaných rezerv a hodnotu časového rozlišení v pasivech rozvahy.

Dopravce, který vede daňovou evidenci, prokazuje finanční způsobilost daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, včetně plně vyplněné Přílohy č. 1, opatřené ověřovací doložkou příslušného správce daně.

Dopravce může prokázat finanční způsobilost i bankovní zárukou, nebo pojistnou smlouvou.

Důsledek neprokázání finanční způsobilosti

Dopravní úřad podá u příslušného živnostenského úřadu návrh na zrušení nebo návrh na změnu rozsahu koncese pokud podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly neprokázal trvání finanční způsobilosti v zákonem stanovené lhůtě.

Novinky v prokazování finanční způsobilosti od 21.2. a od 22.5.2022

Ministerstvo dopravy ČR - Silniční doprava (mdcr.cz)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru