Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Připravuje podklady a dokumentaci ke sledování stavu a rozvoje dopravní infrastruktury kraje. Spolupracuje na aktivitách souvisejících s podporou rozvoje silniční sítě ZK, nadřazených dopravních sítí a propojení inteligentních dopravních systémů s napojením na systémy státu a ostatních regionů. Připravuje podklady pro jednání k základním koncepčním a rozvojovým dokumentům dopravní politiky ČR, nadřazených dopravních sítí ČR a mobility obyvatel, kde se podílí na jejich zpracování a sleduje vývoj a stav plnění závěrů vyplývajících z těchto dokumentů.

Poskytuje konzultační, informační, poradenské a servisní činnosti městům a obcím Zlínského kraje při přípravě a realizaci rozvoje dopravních sítí, zlepšení mobility obyvatel regionu, a při realizaci nástrojů územní dimenze s podporou intervenčních forem financování (fondů EU, národních zdrojů…).

Oddělení veřejné dopravy

odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů. Přitom spolupracuje se společností Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. Odpovídá za optimalizaci dopravní obslužnosti a rozvoj IDS ve Zlínském kraji a spolu s Koordinátorem zpracovává návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území kraje, zabezpečení potřeb jejich obyvatel a projednává jízdní řády veřejné linkové autobusové dopravy a veřejné drážní dopravy s obcemi.

Oddělení dopravy a správních agend

odpovídá za plnění některých úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Přezkoumává v odvolacím a přezkumném řízení rozhodnutí vydaná v I. stupni obecními úřady obcí s rozšířenou působností o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a další přestupky spáchané v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích podle výše uvedených zákonů.

Oddělení silničního hospodářství

odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje ministerstvo dopravy, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Stanoví místní a přechodnou úpravu na silnicích I. třídy na území kraje, dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Vede přehled o sjízdnosti silnic a činí opatření k odstranění nedostatků v souladu s činností krizového štábu dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru