Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Postup při přemísťování kulturních památek upravuje ust. § 18 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též: „zákon o státní památkové péči“).
 
Stavbu, která je kulturní památkou, lze přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu. Stejně tak je potřeba mít předem souhlas krajského úřadu k trvalému přemístění movité věci, která je kulturní památkou, z veřejně přístupného místa.
 
Správní orgán při rozhodování ve věci přemísťování „kulturní památky“ musí postupovat v souladu s čl. 5 Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikované pod č. 73/2000 Sb. mezinárodních smluv (dále též: „Úmluva“). Česká republika se dle této Úmluvy zavázala zakázat přemístění celku nebo části jakékoliv chráněné památky kromě případů, kdy fyzická ochrana takových památek přemístění nezbytně vyžaduje. V takovém případě má podle Úmluvy příslušný úřad přijmout nezbytná opatření k jejich demontáži, jejich převozu a opětovnému postavení na vhodném místě.
 
Pro podání žádosti o souhlas k přemístění kulturní památky ve smyslu ust. § 18 odst. 1 nebo odst. 2 zákona o státní památkové péči není předepsán formulář. Žádost musí obsahovat náležitosti ve smyslu ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Žádost podává vlastník kulturní památky, který musí své vlastnictví prokázat.
 
Místo, odkud a kam má být kulturní památka přemístěna musí žadatel v žádosti o přemístění uvést (nutno specifikovat dotčené pozemky parcelním číslem, identifikovat vlastníka nového pozemku, vlastníka původního pozemku, v případě umístění do interiéru specifikovat vnitřní prostory). Správní orgán v případě přemístění kulturní památky posuzuje charakter a podmínky místa, kam má být kulturní památka (její součást) přemístěna, aby bylo ve smyslu Úmluvy prokázáno, že podmínky pro přemístění kulturní památky umožní její zachování než by tomu bylo na místě původního umístění.
 
Pro trvalé přemístění movité kulturní památky vydá správní orgán rozhodnutí dle ust. § 18 odst. 2 zákona o státní památkové péči v případě, že se jedná o přemístění z veřejně přístupného místa na místo, které není veřejně přístupné.
 
Poznámky:
  • Součástí věci (ust. § 505 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.
  • Součástí pozemku (ust. § 506 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou dočasných staveb, vč. toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný pozemek.
 
Za veřejně přístupné místo lze považovat místo přístupné veřejnosti a to i s případným omezením nebo místo přístupné veřejnosti bez omezení resp. překážek.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru