Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Sociální služby poskytují  pomoc a podporu lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, sociálně znevýhodňujícího prostředí, způsobu života, ohrožení trestnou činností jiné osoby apod. 

Sociální služby zahrnují sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Poskytují se jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. Cílem poskytování těchto služeb není jen samotná pomoc a podpora při uspokojování potřeb uživatelů. Sociální služby  mají zároveň vést k  přirozenému začlenění  svých uživatelů do společnosti  nebo naopak  poskytnout ochranu před sociálním vyloučením.

Sociální služby  poskytují   poskytovatelé registrovaní dle zákona o sociálních službách. Registr všech poskytovatelů vede krajský úřad a je k dispozici ZDE. V tomto registru  jsou vedeni i poskytovatelé sociálních služeb zřizovaní Zlínským krajem včetně služeb, které poskytují a jejich kapacity. Prostřednictvím svých 12 příspěvkových organizací, které v oblasti sociální Zlínský kraj zřizuje, zabezpečuje v organizačních jednotkách rozptýlených po celém území kraje poskytování různých typů sociálních služeb.

Nástrojem k zajištění kvality služeb a ke kontrole práv uživatelů, kteří sociální službu využívají,  je Inspekce poskytování sociálních služeb. Výkon inspekcí poskytování sociálních služeb byl převeden novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů z krajských poboček Úřadu práce ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí. S účinnosti od 1. ledna 2015 provádí inspekce u poskytovatelů, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor inspekce sociálních služeb,  Podskalská 19, 128 01 Praha (kontakt: e-mail: posta@mpsv.cz). Pokud není některý uživatel s kvalitou poskytování služeb spokojen, může se obrátit na tento úřad s žádostí o pomoc.

Veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb v ČR
Sociální služby zřizované Zlínským krajem
Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

METODIKA PROCESU PŘÍPADOVÉ PRÁCE

Níže si můžete stáhnout soubor "Metodika procesu případové práce",která byla zpracována v rámci projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, jehož jednou z klíčových aktivit bylo zmapování opravdu reálných potřeb a nezbytné výše míry podpory lidí s postižením. Tato metodika se stala nástrojem pro mapování těchto potřeb a nezbytné výše míry podpory osob ve vybraných zařízeních. Metodika byla v průběhu realizace projektu vytvořena, v praxi na jednotlivých zařízeních ověřována a nyní je jedním z výstupů projektu této aktivity.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru