Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Cílem dopravní politiky Zlínského kraje je podpora environmentálně šetrných způsobů dopravy, především definování kroků směřujících k podpoře cyklistiky jako nedílné součásti dopravního systému jak na úrovni turistické dopravy, tak na úrovni dopravy do škol a do zaměstnání.

Rozhodující snahou pak je vytvoření funkční vzájemně propojené sítě dálkových a významných regionálních cyklistických tras v území jejich doplnění o významné místní trasy, stabilizaci jejich vedení v reálném území, definování opatření nutných k jejich realizaci.

Základním předpokladem úspěšného rozvoje v oblasti cyklistiky však zůstává podpora ze strany mikroregionů a obcí při řízeném a koncepčním plánování cyklistické dopravy a jejich motivování k vylepšování parametrů a zvyšování bezpečnosti sítě dálkových, významných regionálních a významných místních cyklotras.

Koncepce je jedním ze sektorových koncepčních rozvojových dokumentů kraje pro období 2020–2030, jehož účelem je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky na území Zlínského kraje.

Cílem koncepce je na základě analýzy současného stavu cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek ve ZK a na základě současných národních i evropských trendů a zkušeností v této oblasti navrhnout optimalizaci a kategorizaci sítě dálkových a regionálních cyklotras a dále navrhnout systém krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji a optimalizaci cyklistiky na území ZK do roku 2030.

Koncepce byla schválena usnesením Rady Zlínského kraje č. 0083/R03/20 ze dne 27. 1. 2020 a jejími hlavními přínosy jsou:

-          Stanovení řízení v oblasti cyklistiky a začlenění koncepce cyklistiky do integrovaného dopravního plánování, a to vytvořením řídící struktury implementace Koncepce.

-          Návrh optimalizace sítě dálkových a regionálně významných cyklotras ZK.

Návrh strategických a specifických cílů a krátkodobých a dlouhodobých opatření a návrh jejich implementace vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji a optimalizaci cyklistiky.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru